Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » DISCUSSIO » Miškinis Šklėriuose


Miškinis Šklėriuose

Сообщений 1 страница 10 из 17

1

:flag:

2

Discussio
               
                1. atėjimas
                   
KONFERANSJĖ
Tyliau! Ateina Dievas.
Ilgai ir nuolankiai prašiau,
Kad tai, ką kalbam Viešpaties vardu,
Jis pasakytų pats.

PRANAS
Bet mūsų tiek mažai,
Kad, regisi, po valandos, kitos
Ir vėl jis vienas pasiliks.

KONFERANSJĖ
Betgi ne viską pasakiau.
Kaip skelbta,
Disputo tema – GARBĖ.
Kiekvienas ją savaip suprantam.
Todėl ir Dievas nepadės,
Jei vienas už visus kalbės.
Pasaulyje, matyt, dar taip nebuvę -
Kiekvienas advokatą galim kviest
Ir jie kaip mat
Aukščiausiojo valia
Pas mus ateis.

PUBLIKA
Oho! Oho!
Jeigu bėda - ji ne viena,
Jeigu stebuklas, tai ne vienas.
O Dieve, laukiame tavęs.
           
           Sukilo publika ant kojų,
           Ir rankų delnus prie  krūtinės glaudžia.
           Net nežinia, kam ji dėkoja, 
           Bet dvasios nuojautose
           Viešpats jau šalia.
           Dabar svarbu, kaip pasirodys... 
           Konferansjė į užkulisius puola,
           Iš ten jau girdis jo šneka.

KONFERANSJĖ
Net nežinau, ką Tau sakyti.
Jau scenai, Dieve, priklausai.
Tačiau labai jautru matyti
Tave vargiausiame krašte.
Anksčiau su bulve, su grikiu,
Dabar išeiname visai nebūti.
Tave kaip meilę širdyje dedu.
- O! publika, paplokim...
Dievas su mumis, -
           
          Išėjęs pašaukia konferansjė
         
          Sužiuro publika į sceną
          Kaip čia dabar?
          Anasis sveikinasi,
          Kalba su Dievu,
          O jos akims - scena tuščia.
          Ir vis dėlto
          Šūsnis aplodismentų,
          Lyg kosčioja, lyg aikteli, –
          Paskui jau aidi pratisai.
          Ar suvokia, kas šitą laiką,
          Kuomet į sceną Viešpats žengia?                     
b. d.

Pelėda

3

Discussio
                    2. Įsikūnijimas

                  (...)Ar suvokia, kas šitą laiką,
                  Kuomet į sceną Viešpats žengia?
                  Bet argi žengia? Kas jį regi?
                  Juk scenoje tik jis, konferansjė.
                  Vaidinti moka, besarmatis,
                  Tai va ir šnekasi lyg su Dievu,
                  Kad publikai ir jam
                  Nebūtų nuobodu,
                  Bet šit išgirstam kitą balsą -
                  Įsakmus!
                  Retoj žmogaus gerklėj
                  Toks būna.

VIEŠPATS
Galėčiau nesisveikinti -
Ir net žinau,
Kad būtent taip reikėtų,
Nes visuomet juk su Jumis.
Štai žiūrit ir nematote manęs.
Ne dėl įskaudusių akių
Ir ne todėl, kad to nenoriu;
Tereikia pasakyt:
- Matau Tave!
Tik tiek,
Kad su jumis ir akyse
Savo paveikslu būčiau.
Jūs viską, žmonės, turit, viską,
Kad būčiau su Jumis šiądien
Visur ir visada...
Ot, ir dabar... Atrodytų
Kad scenoje tuščia vieta
Manęs nėra,
Bet girdit gi, suprantat –
Jūsų Dievas kalba.

                   Nutilo.
                   Tik bruzdėjimas girdėt tyloj,
                   Suprantant, kad žmogus taip bruzda -
                   Gal rankom taisinėja švarką, 
                   Gal koją perdeda kitur 
                   Gal barzdą, plaukus pašukuoja.
                   Nebūna sąstingyj žmogus
                   Net tyloje,
                   Net vienumoj,       
                   Netgi bažnyčioj prie altoriaus.
                 
                  Ir jau kitu balsu::                   

VIEŠPATS                 
Laba diena.
Ir ji tebūna mums tokia
Lig salėje nebūtų Dievo.
Juk atėjau pas jus
Pasikalbėti ir išgirsti
Kaip kalbasi žmogus su žmogumi.
Konferansjė, prašau,
Priimk kaip netikėtą svečią -
Kuomet visur esi,
Kam gali šaut į galvą,
Kad reikia dar kažkur ateiti.
Tai panašu jau
Į sviestuotą sviestą.
Bet matote- aš atėjau.
O vardas, pavardė
Tebus gal Feliksas Miškinis -
Šilų žmogus, kaip jūs visi.
Nelengva būti žmogumi,
Tačiau manau,
Kad man padėsite juo būti.
Čia daug apylinkių gražių
Ir žmonės gražūs
Noriu pabūt vienu iš jų,-
     
                     Taip tarė Dievas
                     Ir publika pamatė,
                     Kaip scenoj siluetas šviečias.
                     Pradžioj jis it blyškus šešėlis, 
                     Paskui šviesiau, šviesiau –
                     Šviesa jau iki kūno
                     Ir štai jau šypsos Feliksas Miškinis,
                     Šilų žmogus, šilinis.
                     
                            b. d.
2010-01-24 00:10:57
Pelėda

--------------------------------------------------------------------------------

Komentaras: 
radaa Parašė komentarų: 4473 2010-01-24 00:49:31 
Sužavėta. Nuostabi tema, nuostabus jos pateikimas. Nepaprasto įtaigumo šneka. Mano giliu įsitikinimu - galimas nepaprastai išvystyti - norėtųsi perkelti scenon. Marcinkevičiaus, ir ne tik, sielą jaučiu (mėgau jo dramas)  Lauksiu daugiau.
.

4

Discussio

                         3. šnabždėjimai

                    Ir štai jau šypsos Feliksas Miškinis,
                    Šilų žmogus, šilinis.
                    Gražiai. Ramiai. Protingai.   
                    It būtų žemuogių pavalgęs.
                    Nedidelis, bet ir nemažas
                    Kaip sako - vyriškos krūtinės,
                    Kuomet žinai- jėgų užtenka
                    Ir atsikvėpti, ir įkvėpti –
                    Toks traukinys daug veža,                   
                     Nestoviniuodamas kely...
                     Bet argi tai labai kam rūpi,
                     Kai žodžiai sutūpė ant lūpų
                     Bijodami, kad neišsprūstų
                     Net nežinia kam į ausis.

KAŽKAS I
Nejaugi, Viešpatie, buvai
Dabar nebūsi?

KAŽKAS II
Atrodo, iš tiesų atėjo ji,
Pasaulio pabaiga...

KAŽKAS III
Kad dar kelias akis turėčiau,
O ne, vis tiek nepatikėčiau
Tuo, ką  matau.

KAŽKAS IV
Tai ką, ir „Tėve mūsų“ jau nereikia?
Betgi be jų aš jau anksčiau,
Seniai anksčiau...
Gal nieko blogo. kad
Feliksas Miškinis vietoj Dievo.                         

                    Liūliuoja, šnara šnabždesys po salę
                    O salė - irgi žvyrduobė sena.                       
                    Neturi Šklėriai salių
                    Ir jų namai nuo pamatų
                    Vieni nuslinkę, kiti slenka -
                    Išeina mirti senas kaimas
                    Bet kaip dabar?
                    Net mirti sarmata,...

DIALOGAS
- Neveltui sako:
Ir mirti reikia suspėt laiku.
Girdi, ką tau kalbu?
Kaip mirt be Dievo, mielas Juozai?
Baisiau negu baisu.
Argi galėjau laukt tokios mirties?

- Taigi, taigi, kaimyne,
Kaipgi negirdėsiu...
Galėjom laukti pragaro arba dangaus,
Bet tik ne Felikso Miškinio.
Iš kur jis čia? Kodėl?
Gal apsišaukėlį mes matom.
Kur jų dabar nėra...
Matai, konferansjė su juo
Jau irgi kalba patylom

                    Išėjęs priekyje konferansjė
                    Miškiniui petį palietė ir tyliai
                    Iššvokšdamas žodžius
                    Bet žodžai dar girdėti   

KONFERANSJĖ
Gerklė, gerklė...
Kažkur kalba prapuolė
Nežinau net, Dieve, ką daryti.

MIŠKINIS
Jo čionai nėra...
O ką Miškinis tau padėti gali?
Kaip moki, taip kalbėk-
Svarbu susikalbt.
Ir nebyliai susikalba
Argi čia didelė bėda

KONFERANSJĖ
Bet iš tiesų kalba prapuolė.
Nejaugi su Dievu kartu?
Ir salė, regisi, žodžius prarijus -
Tik šnabždesys.
Ne vieno žodžio negebu išskirt
O pats - nei vieno aiškiai iškalbėt
Nebausk manęs, Miškini,
Gal nemokėjau salei pristatyt tavęs,
Ar šiaip kažkas ne taip.

MIŠKINIS:
Ir aš kaip tu.
Visi dabar čia esam žmonės.
Nejau manai, kad tavo bėdos per mane?
Ar dar blogiau -
Kad aš baudžiu tave?
Nejau, konferansjė, man reikia 
Žmogaus gyvenimą netikusiai pradėt?
Ieškok savy tiesos –
Jei buvo tau kada duota,
Ji ten išlikusi
Dar nuo anų laikų
Kai Dievas žmogų kūrė.

                    Ir jau į publiką, palaukęs
                    Kol sugaus jį salės akys.
                   
MIŠKINIS
Padėkim, žmones, kas kuo galim.
Konferansjė prarado kalbą -   
O ir šnabždėdamas nusikalba
Toli į šalį – į nežinomas lankas.
Aš jau sakiau - nėra čia Dievo,
Todėl ir nepadės.
Gal rūpi kam - O MAN?
Ir man padėti negalės.

          b.d.
                   
2010-01-25 00:02:39

Pelėda
--------------------------------------------------------------------------------
Komentaras: 
radaa Parašė komentarų: 4507 2010-01-25 00:29:35 
ne tik.... "Ir mirti reikia suspėt laiku..." ne tik... - LAUKIU tęsinio, labai... sakiau, juk 

kaip lietus Parašė komentarų: 297 2010-01-25 00:09:39 
Įdomus iš tiesų jūsų kūrinys, toks netipinis. Randu tokių sarkastiškų minčių, įspūdis,
kad pabaiga turėtų būti kažkokia mažai tikėtina. Ta prasme laukiu kažkokios atomazgos.
.Профиль PeledaЛС PeledaE-mail PeledaВебсайт http://vyrasУдалить Сообщение 52Редактировать Сообщение 52

5

Discussio

              4.bedievių kraštas 
     
MIŠKINIS
Aš jau sakiau - nėra čia Dievo,
Todėl ir nepadės.
Gal rūpi kam - O MAN?
Ir man padėti negalės.

KONFERANSJĖ
Bet tai stebuklas –
Dievas nori būti žmogumi.

MIŠKINIS
Jis jau yra.
Bent tol yra ir bus,
Kol vyksta disputas
Su jo tema – GARBĖ.
Sunki tema.
Pasauliui reikalinga ji seniai,
Bet vėlgi – Viešpatie, kur tu?
Ar nematai
Kaip reikalinga tavo parama?
Esą, pabūtumei žmogum,
Žinotum, iš kur kojos dygsta .
Argi ne taip, konferansjė?
Argi ne taip ir tu
Su Viešpačiu savo kalnuos šnekėjai?

KONFERANSĖ
Kas buvo - buvo. Ir dabar
Labai gailiuosu,
Atleidimo trokštu.
Skurdi, deja, mūsų scena-
Ne Dievui šaukti.
Bet šaukštai jau, sakyčiau, po pietų

MIŠKINIS.
Mes sutarėm
Kad būsiu kaip žmogus
Be Dievo galios, be dangaus.
Ir jeigu priekaištus man darote dėl to,
Atleiskite, gražiaus šio krašto, žmonės.
Tačiau atgal sugrįžti negaliu
Jau vien todėl
Kad ir garbė neleidžia –
Paniekint duotą žodį? Ogi –ne!
O ir gebu dabar tiek pat
Kiek gabate kiekvienas jūs.
Ir taip visam krašte.

KAŽKAS I.
Visam krašte?
O aš  maniau, kad gal bedieviai tik kol čia,
Kol žiopsome į sceną kaip romėnai
Ir mintam pramogom.

KAŽKAS II.
O kraštas?
Ką tai reiškia „visame krašte“?
Atrodo, žvyrduobės ir Šklėrių neužtenka.

MIŠKINIS.
Taip tarėmės su konferansjė.
Taip, pone,
Žvyrduobės ir Šklėrių neužtenka.

KAŽKAS III
Bedievių kraštas.
O Dieve, kodėl nenubaudei,
Kol dar buvai...

                    Nematomas lig šiol Vidinis
                    Neiškentė savo tylos.
                    Kažkas negero sieloje sukrito,
                    Atsirėmė į miško duotą lazdą   
                    Ir tiesiai, it į glėbį
                    Pas Feliksą Miškinį scenon žengia.
                    O žingsniai darės greitesni,
                    Lazda skaudžiau kaukšėjo...
                    Ir girdi publika
                    O Feliksas Miškinis – irgi
                    Bet nuotaikos nepakeitė nė kiek

VIDINIS:
O ne, aplodismentų Tau nebus.
Čia tiek daug kryžių.
Fotografuojasi Miškinis,
O kalba Judas -
Išduot save?
Išduoti visą kraštą?
Ir tai vadint – Garbe?
Atleisk, tačiau be kryžiaus
Jau numirti nemokėsiu,
Ir savo mirtimi keiksiu tave.

MIŠKINIS
Žmogus ir keiks? Ar girdit?
Net savo mirtimi.
Bet juk discussio, kurioj ir „taip“ ir „ne“
Nepasilieka vien tik savyje.
Sėkmės, Vidini.
O kad kryžių čia tiek daug,
Aš neblogai žinau.
Puiki tai priedanga bedieviui
Ir, beje, labai dažnam.
Bent jau prieš mirtį susikaupk.
O kad sumanęs keikti
Tai kažin-
Kiek belikę pas tave ir žmogaus?
Žmogus! Oho!
Į Dieva panašus
Bent taip turėtų būti
Tai gal ne Dievo reik ieškoti danguje,
O žemėje Žmogaus?

                    Ir nuvilnijo salėj nerimo banga,
                    Kažkur sukaukę garvežiai netilo
                    O dalgis buvo toks aštrus,
                    Bet akmenėlis irgi ne žolė...

                                  B. d.
--------------------------------------------------------------------------------
.

6

Discussio

                           5. „Pasvarcyk, antela“
                   
                     O dalgis buvo toks aštrus,
                     Bet akmenėlis irgi ne žolė.
                     Kai pešas du –
                     Ne peiliais, kumščiais, o tik žodžiais,
                     Tai reginys dažnai baisus nebūna.
                     Te pykstasi, kad tik be kraujo praliejimo,
                     O jei Vidinis tvotų net lazda,
                     Miškiniui neskaudėtų -
                     Išseka senis
                     Tyliai ir kitų nepastebėtas,
                     Bet vis dėlto, kaip sako,
                     Vietinės reikšmės poetas.
                     Jo tekstai jau aptingę –
                     Be jausmų ir be vaizduotės,
                     Bet minutėlė ši
                     Dar dėmesio verta –
                     Ne tik lazda Vidinio
                     Užtvot Miškiniui nepakilo,
                     Tačiau ir žodžiai burnoje aprimo,
                     Nustojo kažkur šaukę garvežiai.

VIDINIS
Tai šit koks jis, Miškinis.
Ko gero, jis teisus –
Nedaug many Žmogaus. Nedaug.
O kas galėtų pasakyti,
Kiek "daug" jo pas kitus?
Tikiu ir aš - yra kažkur,
Būtų bjauru, jei netikėčiau,
Bet reikia paieškoti.
Ko gero - taip, teisus.
Tfu! Negražu.
Nepyk, Miškini, buvęs Dieve, -

                    Atrodė, kad ne kam, o sau
                    Dėlioja senis žodžius burnoje.
                    Ir va, jau paskutiniai likę.
                    Bet reikia juos viešai
                    Ir aiškiai publikoje tart:

VIDINIS:
Atsiprašau, Miškini.
Senas kelmas jau.
Bet kaip numirt be kryžiaus?
Tikėk ar ne: nenoriu ir bijau.
Greičiau į dangų Dievą vėl įkelsiu,
Negu liksiu su mirtimi be jo.
Todėl ir pažadu: NEMIRSIU,
Kolei į dangų Dievo neįkelsiu
Nebūsi tu, bus kitas.
Patikėk, Miškini.

                    Ir kai atrodė -
                    Grįžo sieloje ir lazdoje taika,
                    Išniro it šešėlis Malvina -     
                    Vienatvės moteris.
                    Žila dainų dievaitė.
                     
MALVINA
Sakyk, Miškini, kam tu nusidėjęs?
Gražus toks vyras. Man patinka.
Vadink kaip ir visi – Malvynka.
O galvoje ne košė, oi ne košė!...
Ne Dievas juk, ne Dievas, pone,
Nes ne iš ten, branguti, atėjai.
Jeigu  kalbi, kad kūręs Žmogų,
Labiau tikiu- esi beždžionė
Iš medžio jau išlipusi.
Ir man labai gražu,
Kad prie žmogaus,
Prie savo kūrinio
Priglusti nori.

VIDINIS.
Tu- ką? Malvina, ką kalbi?
Kvailys aš, skystablauzdis.
Užsidegiau kaip šakalys,
Kaip prakurai, mesti į krosnį.
Tfu! Negražu.
Nepyk, Miškini.
O tu, Malvina, grįžk iš kur atėjus.

MALVINA.
Dar ko! „Iš kur atėjus..."
Tam ir atėjus, kad viena negrįžčiau.
Ech, vyrai, vyrai! Žmogų kuriat
Dangun, miške ir biesas žino kur!   
O ištisų -  dirbtuvė arba kalvė jo,
Po moteries sijonu.
Tik kalviai dingę.
Belikę lazdai panešioti,
O ne priglausti moteriai, deja.
Vidini, nesupyk,
Bet jeigu iš tiesų
Miškinis nori būti žmogumi,
Jam reikia kampo, lovos,
Pusryčių, pietų ir vakarienės.
Man grįžti ten,
Iš kur atėjus – nesunku.
Bet ten – viena.
Vienatvė ten.
Ir jau tuomet tikrai nelengva.
O tu, Miškini, nebijok manęs -
Jau po sijonu mano
Irgi kalvės nesurasi.

KONFERANSJĖ
Malvina, neužmiršk, prašau,
Su kuo kalbi,
O ir diskusijos tema – ne ta.

MALVINA
Aš boba.
Šklėrių kaimo boba.
Tu balsą prarandi ir gaila.
Žinoma, kad gaila –
Saugok, nes žinai, jau Dievas bepadės,
Manasis gi, iškentęs pragarus visus,
Tai iškentės ir žvyrduobę, jei reikia.
Sakyk, Miškini, ar dainuoti moki?

                  Ir atsitiko tartum pasakoj gražioj -
                  Gal šyptelėjęs,  gal ir ne
                  Miškinis, buvęs Dievas
                  Ėmė moterį už rankos
                  Ir... girdit?
                  Ligi šiol dar skamba kaip tada:

MIŠKINIS (dainuoja .
Pasvarcyk, antela, cykiai plūkaudama
Pamislyk, mergela, už many aidama,
       
                 Ir iškrito akmenėliai iš užančių
                 Kas jais dar taikės mušti.

                                B. d.

2010-01-27 00:13:06
Pelėda
.

7

Discussio

                               6. daina
             
                 Ir iškrito akmenėliai iš užančių,
                 Kas jais dar taikės mušti.
                 Sukluso žvyrduobė,
                 Paklususi vaizduotei,
                 Plačiai apglėbdama
                 Atėjusių į ją, žmonių pasaulius,
                 Net pokylių ir Vilniaus salių prabanga
                 Nebūna šitokia jautri.
                 Dainavo Feliksas Miškinis
                 Matyt, užmiršęs,
                 Kad ne Dievas jau.   
                 Po sielas vaikščiojo Jo ekscelencija -
                 Švarus kaip ašara dangus.
                 Kas žino, kiek čia ko reikėjo,
                 Kad viskas, kas šalia, aplink, toliau
                 Paklustų it  burtažody atėjusi galia –
                 Gyventi ir dainuoti,
                 Džiaugtis ir nemirti
                 Išauštame su savo
                 Žmogiška dalia.
                 Ir publika po du, po tris, ar net daugiau,
                 Nutilus dainai, kilo BŪTI.
                 Susiglaudė būreliais giminės, pažįstami, bičiuliai...
                 O! kaip smagu, kad vėl sugrįžta laikas
                 Ir poreikis būti kartu ir daug,
                 Kaip bičių avely.
                 Tai kas pasakė, kad žmogus
                 Su žmogumi kalbėt nemoka?                       
                 Ar tik ne tu, konferansjė?
                 
KONFERANSJĖ
Tik pažiūrėk, o dzūkų daina,
Į žvyrduobę atėjo visi Šklėriai.
Girdėt, mylėt ir jaust tave.
O kas nebeatėję, niekuomet jau neateis.
Likučiais praeities mes esame ir – tik.
O gražūs vien vaizduotėje, deja.
Kai skauda gerklėje,
Dar galima kentėt.
Bet kai akis, kai širdį, siela skauda...
Ar koks Miškinis gali mums padėt?
Tačiau.... Na, taip,
Kažkas šiandieną atsitiko -
Feliksas Miškinis, buvęs Dievas
Už rankos laiko moteriškę.
Sunku suprast.

DAINA.
Sunku. Bet tie, kas čia atėję,
Dar ne visi galvoja apie tai.
Ir tu, beje, konferansjė
Baik dvejones -.
Miškinis jau ne Dievas,
Jei būtų juo, žinok-
Adomui ją, Malviną, atiduotų.
O tu - „gerklė, gerklė užkimus
Ji man šventę ardo...“
Kol galvoje šviesu,
Su ja pavaikščioki ir ja tikėk,
Tuomet gal ir gerklė pragys.
Seniai žadėjai padainuot mane 
O jis, nespėjęs net ateit,
Jau aplenkė.
                   
KONFERANSJĖ
Gerklė įšalo.
Žiema ten. Ledas. Vėjai pučia.
Kam žvyrduobėje šventė,
Man nuosavoj gerklėj - bėda.
Nebuvo ir nebus, kad kiekvienam gerai.
O kaip norėjau uždainuot ir aš-
Kažin, ar besuprasi?

DAINA:
Seniai mane kas taip dainavo
Ir va, vėl nuskambu miškais.
Argi maniau, kad gali būti taip?
Vis džiaugiamės, kad kryžių daug,
Kad dar bažnyčių skambina varpai.
O dainos? Argi jos
Jau neužkimę kaip tavo gerklė?
Net vyturiai šiliniuose  negieda.
Todėl ir nežinau, konferansjė
Kodėl turėčiau verkt, liūdėti,
Kad Dievo jau nėra...

KONFERANSJĖ:
Džiaugies?
Turbūt, ir Malvina.

    B. d.

2010-01-28 09:17:19

Pelėda
.

8

:music:

9

Discussio
               

                             7. Šklėrių pusėn                       
                     
                     Šilai išgirdo - ir labai toli –
                     Miškinio dainą,
                     Bet  - o! Kodėl Miškinio?
                     Nėra to laiko, kai atėjo ji,
                     Nes gimė šitame krašte
                     Ir tik dangus bežino -
                     Kieno lopšy?
                     Gal prie Ūlos prigludus
                     Ar prie Merkio,
                     Gal kur ties Nemuno upe,
                     Gal matant, kaip antelės plauko,
                     Nutūpę Grūdo ežere.                     
                     Sukluso kraštas ir kalbėt nemoka -

Kabeliuose
- Perkūnas! Ausys atsikimšo
Ar dar koks kipšas trepsi ten.
Bet paklausykit, žmonės.
Nors netikiu ir pats -
Dainuoja Šklėrių pusėn.
- Kas ten dainuoti gali? Kas?
Nebent numirėliai?
- O! kad  numirėliai...
Neabejočiau, jei mokėtų prisikelt.

Margionyse
- Ar gali būt taip – juk nesapnuoju,
O  lyg sapne.
Tfu, prakeiktieji! Kai sena
Ir kryžiai  pradeda giedoti.
- Sena ar ne sena,
Bet tai tiesa, Marcele.
Matyt, su muzika išnyksta Šklėriai.
Eh, Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus,
Eh, ir Šventosios Dvasios 
Eh, amen .

Darželiuose
-  O kas gi čia? Grūda išdžiuvo?
Bet... ogi, senės ir diedai,
Išdžiūti upei bus nelengva,
Bet regisi, kad nuplaukia atgal.
- Ką? Ką?  Vinculi, ką sakai?
Kažkas ausyse gieda -
Negirdžiu tavęs, broleli.
- Klausykite, o senės ir diedai,
Jei gieda –
Tai bažnyčios ir gaidžiai,
O Šklėriai uždainavo...

                    Ir panašiai visur- po visą kraštą
                    Suklusę žmonės, mini Šklėrius
                    Ir netiki iš ten išsklidusia daina,
                    Ir kaip tikėsi, jei burna
                    Seniai praradusi jos skonį.                   
                    Išdžiuvo balos,
                    Varlės kurkti liovės
                     Ir niekas atsimint nenori,
                     Kur dingo ji,
                     Žmogaus dvasingoji šventovė –
                     ( O gal - tvirtovė? )
                     Daina.
                    Rožančiais kraštas guodžiasi
                    Ir prašosi dangun,
                    Nežino dar
                    Kad Dievas iš tenai
                    Atėjo būt žmogum.
                    Jau Šklėrių žvyrduobėje
                    Susitelkus publika žila,   
                     Ne apie mirtį -
                    Apie meilę kalba.
                    Seniai prisimena, kad buvę vyrais,
                    O senės - nėščiomis.
                     Oi, kiek kalbų! 
                     Kiek nuomonių!
                     Kiek noro sužinot kas ką kam sakė,
                     Bet šiandien čia
                     Visiems labiausiai rūpi
                    Miškinis Feliksas ir Malvina.

MALVINA
Nesitikėjau.
Pamaniau, kad pajuokausiu,
Nes kartais moku.
Mes taip įpratę tarp savęs.
Pasijuokiam ar paverkiam...
Net ašaras nušluostom žodžiais.
Nuo tos dienos, kai čia atėję
Niekur nebuvome išėję -
Čia mūs amerikos, dangūs, atminimai
Ir laiškų daug
Su žiniomis, kad nesugriš
Tik du kelia iš čia - į ten, Kažkur
Ir pas tave, kai dar buvai dangun.
Liūdėti reikia tau
O nedainuot, žmogau Miškini.

MIŠKINIS
Bet klausei, ar dainuoti moku.
Dabar jau pasakyk pati.
Net dovanoti šonkaulį žadi,
Kad kaip kadaise moterį
Dabar sukurčiau vyrą –

MALVINA:
Atleisk, nepyk.
Aš gi sakau,  kad juokavau.
Čia mes visi velnių  priėdę -
Lept žodį,
O paskui raudonis muša.
Ir ką daryt?
Na, būk žmogum, tikru Žmogum, Miškini
Ir nemanyk, kad jeigu akys šitaip rodo
Tai jau ir žmonės esam -
Sunyko Šklėriuose Adomas,
Sunyko jo Ieva.
Negaila  šonkaulio, kad  vyrai vėl kaip vyrai
O moterys galėtų pagimdyt.
 
MIŠKINIS
Žinau,
Esi našlė ir vieniša.
Kadaise pilnas kiemas vyrų.

MALVINA
Kai jų nėra –  atsiminimų daug.
Jei leisi, nagi bandysiu padainuot ir aš.

              B. d.

2010-01-30 07:10:40
Pelėda
.Профиль PeledaЛС PeledaE-mail PeledaВебсайт http://vyras

10

Discussio
                                    8. tiesa
                       
                        Buvo toks laikas, buvo,
                        Kai melagiai dingę -
                        Žemėje, danguj, sapne,
                        Rašytame ir nerašytam Žody
                        Visi žinojo:
                        Kas įkrito ausyse
                        Yra tiesa.
                        Ir akys, iš toli sužiurę Šklėrių link,
                        Neboja pasakyti jos:

- Be Dievo likom, žmonės,
Nes jis atėjo būti žmogumi.
Ir nemanykite, esą,
Metamorfopsija
Susirgo Šklėriai.
Miškinis vaikščioja žeme,
Net neįtarsi, kad ateivis –
Išnokęs iki tėvo, kresnas.
Tokį nors į paveikslą dėk!
O neseniai juk buvo Dievas.
Savo valia būties jo atsisakė.

                    Buvo toks laikas, buvo,
                    Kai melagiai dingę -
                    Upelių vandenys patvinę,
                    Pakilo plaukt giliau -
                    Kokia graži esi, gimtine,
                    Kuomet be melo, su tiesa.
                    Kuomet nereikia klaust:
                    - Kodėl? Iš kur mes čia atėję?
                    - Kodėl, kai auga, tik iš žemės
                    O šaknimis – į ją?


Maniau, kad gal palepinsiu save
Šituo dvasingu gražumu
Ir būsiu it bevardis
Gimtinės kraštuose.
Bet - kaip?
Jeigu tiesa
Užgriuvo visą kraštą,
Jei reikia pasakyt daugiau,
Negu lig šiol galėjau.

Ne pirmą kartą juk iš žvyrduobės
Į šviesulius dangaus žiūrėjom.
Akis išdegino bedugnių toliai
Ir žodžiuose dejavo sumaištis -
Kodėl taip esame nutolę,
Kad net nemokame, Visatos broliai,
Žinot vieni kitų?

Virš miško skraido varnas Golius
Mes meldžiames kartu -
Išaugo čia.
Jau sensta čia.
Ir niekas iki šiol nežino dar,
Kad jo lizde Vidinis išperėtas.
Na, žinoma, jisai - ne Lizdeika
O varno lizdas - ne erelio,
Bet vis dėlto ne pėsčias
Ir seniai jau pastebėta:
Vidinis - vietinės reikšmės poetas.

Stebuklai turi savo pradžią.
Ateina iš toliau,
Kaip žiedas, kad išsprogtų.
Iš čia daug kartų kilome į sapną
Ir mokėmės ištvert save,
Kad ir be sapno
Grįžtume atgal,
Išlikdami tokie -
Šilais pamėlę,
Žody paprasti,
Iš šaltinėlių vandenilį gėrę,
Lig bambų smėly įbristi...

Šilinių krašte!
Su tavim, kaip savo prigimtim -
Visur ir visuomet kartu.
Matyt, net Dievui įkyrėjom,
Kol juodžemiu laukus apsėjom,
Kol leidomės į Savęspi giliai
Ar ratais Grįžulo
Padangių skliautas važinėjom,
Žinodami, kad būtinai sugrįšim čia.
Ir ištarė kažkas iš mūsų
- Ateik, o Viešpatie, ir žmogumi
Savo pasaulyje gražiai pabūk.
Ir štai gėlė daigelį kelia –
Atėjo...
Į skaudžiausių kryžių šalį,
Bet jie nesikalba su Miškiniu.
Lyg jaučiasi, kad juos išdavęs.
Kaip paprasta sakyt
- O Dieve, išdavikas!
Apleidi  mus
Net mirti be tavęs nemokam.
Ir nieks neklausia:
- O Dieve Tėve,
Kaip piešinelyje atrodai?
Baisu kai kryžius uždengia portretą.
Juk žinom - jis vėliau,
Tik nuodėmems priimti
Ir lūpom sukalbt maldas.
Aš sugrįžtu į kraštą  gimtą
Išgirdęs šauksmą -
Dievo reik ieškoti Žmoguje,
O tik paskui
Kartu su juo - į dangų...

(tikiuosi b. d.)


Вы здесь » Kūrybos oaze » DISCUSSIO » Miškinis Šklėriuose