Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » DISCUSSIO » Miškinis Šklėriuose


Miškinis Šklėriuose

Сообщений 11 страница 17 из 17

11

Pranas
Discussio
                  9. grįžtu (b. d.)

VARNAS GOLIUS
- Na-kąąą? Na -kąąą?
Grįžti, grįžti...


- Varškė! varškė!
Matai gi, Goliau, kad grįžtu
Ir - o, gražuoli! - gera man,
Kad visuomet tave randu.
Nebuvo taip, kad būtumei toli,
Tačiau gimtam krašte
Kitaip ir tavo skrydžiai,
Ir gyvenimas atrodo.
Būk geras, pakylėk kaip kažkada
Aukštai į dangų -
Pamatyti noriu,
Kaip jie, šiliniai,
Savo kraštą laiko.

VARNAS GOLIUS
- Duok man akis.
Akis man duoki.
Sunkus esi
Argi pakelsiu?
Miškais apaugęs kraštas
Su Nemunu, Merkiu, Ūla
Kiti jau barasi ir sako:
- Mes, dzūkai,
Esame viena tauta
Ir nevalia šilais akis užstoti.

AŠ:
Negi sakau, kad mes ne dzūkai?
Bet smėlyje įaugę
Su pušim kartu
Kai keliam širdį,
Rodome į Marcinkonis.
Sukrito aplink juos kaip aviliai
Šilinių sodžiai -
Darželiai, Musteika
Zervynos ir Puvočiai...
Bet, ėgi, mielas paukšti Goliau,
Ar man tau apie tai kalbėti?
Mes esam  miško žmonės
Mes - bitės viržių
Mes - išsilydę smaloje pušies -
Mes - Šklėriuose, Kabeliuose
Keliais suraišioti
Ir užlieti dangum 
Lig Varėnos,  Merkinės, Liškiavos. 
(...)

12

grįžtu (tęsinys)


Girdėjau –
Dievas pasiryžo būt žmogum.
Ar tai tiesa?

VARNAS GOLIUS
Pasaulis jau užplūsta Šklėrius.
Visi kraštai kaip į Jeruzalę išėję.
Kaip bus toliau - nelengva spėti,
Tačiau kažkas dar vis prilaiko
Jūrą išsilieti -
Vanduo aukščiau,
Bet nekrenta kriokliais žemyn.
O tas žmogus, apie kurį kalbi,
Jis Šklėriuose,
Tavo tėvų nameliuose,
Prie žvyrduobės ir seno sodo...
Išgirdęs, kad juose jau negyvena -
Pasakė, kad, esą,
Gal taip nebus,
Kad iš tuščių namų
Žmogus laukan varytų
Žmogų. 

              Ir tūpė ant peties,
              Ir glaudėsi prie veido varnas-
              Ir neatrodė, kad pasaulyje
              Mokėtume gyvent tik sau.
              Kažkas nepaprastai svarbaus
              Susieta su viskuo:
              Jei paukštis žino,
              Kad esi jam draugas –
              Jis prisiglaus,
              Ir pakuždės gyvenimo tiesų,
              Tik būk, kokio tavęs jis laukia.

VARNAS GOLIUS   
O tu štai klausi, ar tiesa?
- Ak, mielas Pranai.
Dievo jau nėra.
Varškė! Varškė!
Duok man akis.
Akis man duoki
Pakilsiu dar aukščiau,
Negu tada...
Ir mano metai suskaičiuoti,
Bet kol sparnai mosuoja,
Reikia būti danguje.
Man nesunku tave suprasti -
Ir net labai tikiu -
Bus laiko pabendrauti
Nepaisant net,
Kokias lemtis
Mums atneša dangaus žmogus.
Žinai gi - vardas Feliksas
O pavardė - Miškinis jo. 

AŠ.
Žinau.   

                Ir padaviau akis...


Laimingai skrisk,
Aukštai. Labai aukštai.
Kad visas kraštas
Vyzdžiuose sutilptų –
Matysiu savo akimis
Ir gera bus žinot – kas? kaip? ir kur?
Kas patikės, kodėl toks reginys?
Kaip gali būti akys danguje,
Jei rankose - lazda?
-----
iki

13

Discussio
                      9. grįžtu (I d. pabaiga)


(...)
Kas patikės, kodėl toks reginys?
Kaip gali būti akys danguje,
Jei rankose - lazda?

                    Sukluso  varnas-
                    Ir tyla
                    It  sausio speiguose tvora-
                    Nuo šalčio pokšteli
                    Ir įsiklausius laukia –
                    Ar kas išgirdo ją?

VARNAS GALIUS
Kažko tikėjausi, bet tik ne tiek.
Todėl atleisk, kad sutrinku.
Gražias, žmogau, akis turi
Ir patikėti jas, manau, nelengva,
Tačiau priimti – nelengviau.
Tai kas daryti man, brolau?
Štai mano akys tau ir –ša!
Juk ne pirkliai ar turgų bobos,
Linkėk man skrydžių ir dangaus
Aš irgi:
- Laimingo kelio
Ir stiprybės, kol dar esam.
Būki su varno akimis,
Pasaulį matančiom kitaip,
Ir nebijok, kai reginiai –
Atrodys netikėti.                       
Tai pirmąsyk, kaip suprantu,
Pasaulis žinią šitokią išgirs –
Žmogus ir paukštis keičias akimis.
Bet ką tai reiškia -
Ar suprast norės?
O! pagyvensim, seni,
Pagyvensim dar-
Juk tam ir laikas juda,
Ateitimi
      nokindamas
                  šiandieną –
Išnykęs  Dievas,
Tampa žmogumi.
Ir - kas? Ar didelė bėda?
Pasaulis jo sukurtas,
Niekur nepradingsta.
Kaip amžinybės laikrodis
Jis tiksi – tiksi –tiksi:
Dienos su saule,
Naktys su žvaigždėm –
Aš su sparnais,
Su rankom - tu.
Ir upės plaukia,
Okeanai supas,
O jei aršiau truputį paskaudės
Išsaugojant, kas Dievo jau skurta
Ir žinant, jog padėti negalės -
Ar ne geriau?

                        Ir stryktelėjęs nuo peties -
                        (Viens, du, ir trys, ir keturi)
                        Sparnais sumojo varnas Golius,
                        Širdis it paukštis suvirpėjo,
                        Ir supratau, kad sutinku rytojų
                        Kaip niekuomet kitokį.
                        Kai reikia vaikščiot Dievo pėdomis
                        Ir mokslus jo išmokti.
                        Pasilenkiu, paglostau akmenį,
                        Ogi žiūriu
                        Ir jis su manimi
                        Kitaip pabūti nori...

----
P. s:
Būkim.
Ačiū tiems, kas bent truputį padėjo žodžiu, pastabėlėmis ar nuotaika, bet nuo pradžios ištvėriau tik aš vienas. Tai, žinoma, labai nualina, bet nepaisant to, pasirįžęs nepalikti man pačiam netikėto sumanymo.
Ir taip - „GRĮŽAU“...
Žinoma, kad neskubėsiu, kadangi ir labai norėdamas, to negalėčiau padaryti.

14

Pranas
Discussio
                  10. grįžau (II d., pradžia)   

                  O Viešpatie!
                  Atrodo, parėjau,
                  Toks vienkiemis,
                  Kad tik basam bėgioti.
                  O žingsniai sunkūs
                  Valandas skaičiuoja.
                  Sekundės dingo.
                  Minutės greitos- nepagaunu.
                  Nei skubūs laikrodžiai,
                  Nei greitas laikas,
                  Deja, nereikalingi man.


Palok, šuneli...
Lok! Prašau...

                  Bet kiemas tuščias
                  Apglėbtas vienatvės
                  Ir šunys senokai neloja
                  Prisėdu ant akmens -
                  Dabar jau visuomet kartu,
                  Pasikalbam,
                  Paglostom vienas kitą.
                  Net keista,
                  Kad kadais norėdavau sparnų,
                  Dabar pakanka, kad galiu
                  Įkvėpti orą į krūtinę –
                  Pušų sakais, smala
                  Atsišaukia šiliniai
                  Ir kraujas 
                  Suplaukia širdin

KRAUJAS
O palaidūne, vėjų vaike,
Su akmeniu namo grįžti.
Gerai dar, kad kažkas prilaiko -
Ar tik ne sielos skaudulys?
Kai sopa,
Kai dejonėmis burna prabyla,
Nevarginki savigrauža, Pranul -
Na taip, nors dar vis kelnėse,
Bet jau ne vyras.
Tačiau ne vienas gi-
Pasaulyje apstu tokių.
Be senių nepabuvo niekada -
Kaip poteriai be žodžių,
Kryžius be bažnyčios,
Taip ir pasaulis,
Senio ramstosi lazda.
Vaidinkite, keistuoliai,
Kol ne ant lentos,
Kol varnas Golius
Dar į dangų kyla -
Ir ginkit garbę tėviškės savos -
Vaidinimais ir atmintim prabilę.

                  Ir štai sužiuro mano akys
                  Kurias jam įdaviau
                  Palaiminęs jas skrist su juo aukštai
                  Kad pamatyčiau  gimtąjį peizažą
                  Šilinių krašto, ošiančio miškais
                  Kad ne lyg angelas ir šen, ir ten 
                  Galėčiau būti savo akimis.
                  Man reikia dar vaizdais truputį pagyvent –
                  Suvalgius duoną ir išgėrus vyną,
                  Mylėjus tūkstantį ir vieną
                  Mirti nebaisu,
                  Tačiau tikiu, kad akyse įkėlusiam gimtinę,
                  Kur tik bebūtum
                  Visuomet šviesu.

                  [iki  sekančio...]

15

Discussio
                10. grįžau (tęsinys)

MIŠKINIS
Štai grįžta vyras
Ir matau –
Nelinksmas kažkodėl.
Nors nujaučiu,
Gal net žinau -
Kuomet grįžti į šventą vietą,
Norėtumei išgirst, kai kviečia:
- Greičiau! Greičiau!
Langai ir dienos pražiūrėtos,
O tu nepareini, sūnau...

                Taip pirmą kartą Feliksą Miškinį,
                Išėjusį į kiemą išgirdau.
                „Toks kresnas, drūtas“, -
                Rašė man Vidinis,
                Dabar žiūrėjau ir mačiau,
                Kad žodžių tiek
                Užtenka žmogui piešti.
                Nuėmęs nuo galvos kepurę,
                Ją rankoje suglemžęs laikė.
                Plaukai tiršti, miglos spalva apkritę,
                O akyse- džiaugsmingos voveraites
                Pavasario žibuoklėm žaidė.
                Gražu žiūrėt į mielą žmogų.
                Bet vis dėlto jaučiu širdy giliai,
                Kad pasisveikinti nemoku.
                Kaip besakyk-
                Atėjo Dievas būti žmogumi! 
                Tiesiu jam ranką -
                Tačiau ji kryžiumi per kaktą,
                Per pečius, krūtinę
                Lig paširdžių prie „amen „ slenka.
                Nusišypsojau, nepasakęs žodžio -
                Suprask- žmogus esi,
                Bet mūsų akimis kitoks...   

MIŠKINIS
Deja, ne tuo keliu čia atėjau.
Konferansjė pamaišė protą.
Galėjau tyliai, it iš sapno,
Be triukšmo, be fanfarų
Įsisprausti tarp žmonių
Kaip elgeta gal, ar benamis
Gyvenimo dar ieškantis kažkur...
O aš - į žvyrduobę, į sceną:
Pasižiūrėkit - Dievas tampa žmogumi!
Ir nemanykite, kad šiam pasauly kas padės,
Jei patys nepadėsit sau.
Bet taip sakydamas Dievu jau nebuvau -
Galingai pajutau,
Esu Žmogus,
Anksčiau turėtos galios nebetekęs.
Ir štai kepurę rankoje laikau,
Norėdamas tave sutikt ir pasakyti AČIŪ
Už šilumą namų.
Man gera čia.
O sodžius ūžauja dar -
Miškinis, buvęs Dievas,
Proto nebeteko,
Bet jau Ameriką galėjęs rinktis
O jis- po grikių žemę vaikščioja
Ir aukso ieško...


O nemanyki, Feliksai Miškini,
Kad mums suprasti nesunku,
Ką, regisi, lengvai suvokęs tu.

(iki)

16

Discussio
                          10. grįžau (tęsinys)


(...) O nemanyki, Feliksai Miškini,
Kad mums suprasti nesunku,
Ką, regisi, lengvai suvokęs tu.
Bet šypsena ir mano lūpose it žvakė,
Nes žodis „sodžius“ joms saldus -
Tik liūdesiu, deja, patvinę akys -
Išėjo akmenys iš pamatų,
Namai sukrypo.
O lazda jų nepaspirsi.
Kaip elgeta, kaip senis luošas...
Jei po ranka koks skarmalas,
Žiūrėk, dar bando puoštis, 
Dar pasigirti nori savimi
Kiti pasako - Šklėrių kaimas,
Bet tiek, kiek jo yra dabar,       
Išlieka netgi po mirties:
Numirusiojo kvapas.

                Miškinis liko atidus -     
                Nors jau nepaisau, kaip ir ką kalbėti -
                Ne pirmą kartą noriu verkti,
                Kartodamas kaip į eilėraštį
                Surankiotus žodžius,
                Ir nemanau,
                Kad jų net kurčias neišgirdęs.
                Ar svetimas, ar savas - kas bebūtų,
                Dejuoju jais
                Kaip peiliais, susmeigtais į širdį,
                Iš gesta nuojautų šviesa –
                Tikėjimas įsiremia į sunkią tamsą -
                Kas buvo kažkada,
                Per mirksnį ar greičiau,
                Net užsimerkt nespėjus, dingsta-
                Tik kvapas dar,
                Tik mirusiojo kvapas,
                Kaip smėlis girgžda tarp dantų.


Kalbėk, Miškini,
Žodis tau,
Net mintyse, net žodyje 
It kuinas tempdamas vežimą pavargstu.
Atleisk už skaudų monologą, 
Tai sielos penas vienišų.
Gyvent vienatvėje dar neišmokau,
Bet būti viešumoj su visuma
Jau irgi – ne.

MIŠKINIS.
Tyliu. Ir laukiu, kada barsi.
Išsikalbėk ir bus lengviau -
Esą, paseno Visagalis,                                                   
Palikęs sodžių būti sau.                                                         
Atrodo, mirusių tiek daug,
Tačiau net ir kapai apžėlė...
Ak,  besarmatis!
Net mažo piršto nepakėlė,
Kad miestas būtų čia,
Ne kaimo mirštančio puvėsiai...

                    Ir pažvelgė tyliom akim
                    Aukštos, skaidrios padangės, 
                    Bet nečireno vyturys
                    Ir kregždės danguje nenardė—
                    Užtat aukštai,
                    Labai aukštai
                    Mačiau, kaip varnas Golius skraido-
                    Numoja debesis sparnais,
                    Nušluosto ūkanas ir lietų,
                    Ir skleidžiasi erdvė švari
                    Ligi būties šilinių pakraštėlių...
                    Ir suprantu - kai Golius grįš,
                    Vėl ant peties, kaip įprasta, nutūpęs
                    - Varškė, varškė, - aidžiu balsu suriks
                    Ir sugrąžins
                    Vaizdais gyvenimo prisirpusias akis.
                    O Goliau, „mano vaiks, mano vaiks“,
                    Kaip gi tada mums būti reiks -
                    Sugrįžo Dievas būt Žmogum,
                    Ar nenorėsiu būt Dievu?
(iki)

17

Discussio
                  10. „grįžau“ (pabaiga)

MIŠKINIS
Nuo savo praeities nebėgu
Ir nenorėčiau, kad DARBAI -
Kokie bebūtų -
Pasiliktų užmarštyj,                                                                     
Nes jeigu taip, tai ir teisybės jau nebus.
Ir netiesa, kad kapas slepia žmogų:
Jei buvo jis, vadinasi – yra.
Ne jo kaltė, kad atsimint
Ir būt su juo kartu nemokam,
Nes gi lengviau
Į dangų rodyti,
Išmetus Dievą į savęs - 
Va, sukali, sumūriji bažnyčią,
Nukirtęs medį, kryžių
Vidur sodžiaus pastatai...
Suprask - ištikimi jam, Visagaliui, danguje.
Na, o sakyk - kodėl ne Žmoguje?
Kodėl ne Savyje?
Kam taip toli kažkur ieškoti jo,
Kuomet jis čia?
   
                    Nebuvo šauksmo, įkarščio, ugnies.
                    Atrodė, šitaip Feliksas kvėpuoja. 
                    Ir lengva, gera, kad ne aukštyje kalnų,
                    Kuomet ir gurkšnis oro - prabanga didžiulė. 
                    O senas vienkiemi dziedulių ir tėvų!
                    Matyt, kažkas labai svarbaus įvyko ---
                    Tiek oro daug po tėviškės valdas,
                    O juk maniau, kad
                    Tuštuma įnyko,
                    Tik tartum dūmai
                    Draikosi prisiminimai.
                    Bet dar jautriau į sielą krenta ramuma
                    Kalbos Miškinio apie Dievą,
                    Išvarytą būti danguje.
                    Nusijuokiu, bet be širdies, be jausmo,
                  Tik lūpas perbraukia ataušus šypsena.

AŠ                 
Galbūt nesupratau Tavęs, Miškini,
Tačiau jei aš,
Kiti turbūt - taip pat.
Bet tu užkelki ant galvos kepurę.
Atrodo, paprasta va šitaip nusilenkus
Sutikti žmogų pagarba,
Bet nustembu – nejau tai užmiršta
Ir reikalingas Feliksas Miškinis,
Kad pasijausčiau gražesniu?
Bent šitokiu parūpo būti.
Na ačiū tau už nuo galvos,
Nusiimtą kepurę.

                  Tačiau lyg mano žodžių negirdėjęs

MIŠKINIS.
Sakei, nesupratai manęs.
Antai, Vidinis irgi ugnį
Kažkur prie Skersbalės užkūrė,
Tačiau kol slenksčio dar neperžengei
Palikime ramybėje kepurę
Ir neskubėk sakyti  - SUGRĮŽAU.
   
                  Ir tyliai, be kalbų,
                  Dėliodamas žingsnelį po žingsnelio,
                  Prie durų slenksčio ateinu,
                  Net žvilgteriu - ar kur nestovi Šv. Petras
                  Ir ar duris
                  Namų dangun atidarys.


Вы здесь » Kūrybos oaze » DISCUSSIO » Miškinis Šklėriuose