Kūrybos oaze

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Kūrybos oaze » ŠKLĖRIAI... » Atmintis (irgi prie LAIKAS ATSIMINTI)


Atmintis (irgi prie LAIKAS ATSIMINTI)

Сообщений 11 страница 16 из 16

11

5. Saulei patekant

Karietoje kėlėmės gerokai prieš saulės patekėjimą, nes jai patekant, kėlėm jos vėliavą ir -parsižegnoję ar ne - pradėdavome lipdyti savo būtyje dar vieną gyvenimo dieną. Net nesuspėju
pasidžiaugti kaip gražiai, natūraliai vėliavos pakėlimo ir jos nuleidimo tradicija prigijo karietos ekipažo darbotvarkėje - atrodė, kad taip čia nuo jos atsiradimo pradžios. Iš tikrųjų tai atsitiko tik po 89 metų, kuomet Gedimino pilies bokšte Vilniuje pirmą kartą  buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Nepaisant to, man smagu dabar ir visuomet bus smagu žinoti, kad karietoje tai padaryta jai būnant Šklėriuose ir būtent irgi sausio 1 d.   
        - Miegok, Vidini.  Turbūt, nežinai kad turime vėliavos pakėlimo ir nuleidimo apeigas.
        - 0! tu, Pranuci, net neįsivaizduoji, kaip man buvo svarbu, kad mane išgirstumėte ir suprastumėte, kaip labai tai reikalinga. Niekuomet taip Dievo neprašiau, kaip tą kartą, kad mano mintys būtų išgirstos.
        Sustingau it prikaltas štankietas tvoroje.
        - Ką? - klausiu: - ką pasakei?           
        - Svarbiausia, Pranuci, kad tuomet išgirdai ir supratai. Dabar jau nesvarbu.
        Mintyse kažkas šoktelėjo, venomis kraujas tekėjo greičiau. Atrodė, kad susitikęs Dievą, sugebėčiau  pasikalbėti su juo kaip žmogus su žmogumi. Tai nebūtų buvusi tokia staigmena, nes pripažindami ar neigdami jo būtį, visuomet gyvename su mintimis apie jį. Tačiau tai, ką pasakė Vidinis, buvo nauja- pats Vidinis man seniai, nuo vaikystės, o štai, ką dabar išgirdau - pirmas kartas. Nežinau, ar tąkart, ar truputį vėliau, tačiau pradėjau galvoti, kad jo liga ypatinga ir gydytojai, matyt, žino, kad ligoninių medicina jo negali pagydyti.         
        - Pamiegok, Vidini. Tu labai pavargęs.
        - Pranuci, ar supranti, ką kalbi? Jūs visi prie vėliavos pakėlimo, o aš- lovoje? Tai būtų blogiausia, ką gali man palinkėti.
        - Betgi, brolau, iš tikrųjų tau reikia pailsėti. Visą naktį kalbėjai. Per miegus kalbėjai, bet taip lyg nemiegodamas. Nieko panašaus nesu girdėjęs. Bet taip niekuomet ir nebuvę.
        Vidinis nusimetė apklotą ir pradėjo rengtis. Jaučiau, kad kalba jam nebuvo maloni, tačiau savo veido išraiška leido suprasti, kad atėjus laikui, žinoma, bus ir apie tai pakalbėta. Bet aš jau žinojau, kad ši diena man tampa ypatinga ir nesvarbu, ar pasiteisins mano įtarimai, ar ne, tačiau esu tiesiog priverstas manyti, kad Vidinis savo esme  kartu yra dalis mano AŠ, kad ieškant Vidinio esmės nevalia praeiti pro save. Čia kalbu būtent apie tokią Vidinio dalį savyje, kuri nei iš šio, nei iš to atsiranda ir pradeda  būti- ji jau neišeina, neišnyksta, o kažkaip susitapatina su tikruoju AŠ, kuomet  net nebežinai, kiek to tikro savyje AŠ ir to, kuris ateina iš pašalės ir defuzuojasi, prilimpa, apsivelia ir jau būtų neteisinga sakyti, kad esi toks, koks buvai anksčiau- savęs pasidaro daugiau, bet kaip tą atėjusį į save priedą išmatuoti gal tik dangus težino. Nors kita  vertus, kodėl tik dangus?
          - Gyveni, gyveni, o kai ateina laikas  mirti, supranti, kad jau nieko nesupranti, -paburbėjau panosėje.
          - Taip nekalbėk. Suprasti, kad atėjo laikas mirti, yra sunkaus darbo išdava, -pasakė, regis, tam neteikdamas jokios prasmės, bet ji pati smelkėsi  į mano smegenis ir kažkodėl darėsi gaila, kad ilgą laiką nedaug dėmesio skyriau savianalizei. Gyvenau įsitikinimais, kad ESU, kad niekam dėl to nereikia sakyti „ačiū“ ir nepasakysi juk, kad Dievas nuskriaudė. Akys dar vis ganosi po šį pasaulį ir net tikiu, kad dar  bent metus kitus pasiganys. Bent jau tikra, kad ESU ir, regisi, iš tikrųjų niekam dėl to neskolingas.  Bet dabar jau girdžiu, kad samprotavimų teiginyje atsirado abejonė, atsirado – „regis“. Kodėl- regis? Ar ne todėl, kad kažkas pradėjo griūti, irti, kad galvos stogas bent kiek slystelėjo į šoną?
      - Jau greit saulės tekės. Laikas eiti prie vėliavos.
      - Taip,  jau laikas – pasakė Vidinis, bet jaučiau, regėjau, kad jam kažkas rūpi, ko jis kažkodėl nedrįsta klausti.
    Netrukus išėjome į vėliavos pakėlimo aikštelę, kur beveik tuo pačiu metu atėjo Ypata su Tomu Vaisieta ir ponia Citata su Aiste. Kartais atėję sveikindavomės, kartais –ne, bet šis kartas buvo akivaizdi išimtis- visi atėję sveikinosi su Vidiniu pasakydami jam „labą rytą“, o  vyrai- netgi paspausdami ranką. Aš gi, kaip ir kitais rytais, atitrūkęs nuo ekipažo, nuėjau prie vėliavos stiebo, paruošdamas trispalvę pakėlimui, kad su pirmaisiais himno garsais labai neskubiai ją kelčiau į stiebo viršūnę.  Jis neaukštas. Tik nedaug aukštėlesnis už sodybos pastatų stogus. Karieta stovėjo įkalnėje Karlonų kalnelio, vakariniame  sodo pakraštėlyje, prisiglaudusi prie  pušyno, iš kur gerai matėsi sodybos kiemas. Stengiausi karietai surasti vietą, iš kur akys galėtų paklaidžioti po tolimesnę apylinkę, bet, deja,  tokios vietos neatsirado.  Aplinkui sodą ir sodybą uždaru ratu glaudėsi miškas ir tik rytų pusėje, pro Ūso balos sparną, matėsi  Markišių sodyba ir seno kelio atkarpa. Šklėrių sodžiaus vienkiemiai apaugo mišku, - nyksta, pūva, sminga žemėn, neužkliudydami praeivio akių. Beprasmiška buvo kelti vėliavą aukščiau tikintis, kad ją galėtų pamatyti išlikusių kaime sodybų langai.
    Tai buvo antradienis, sausio 15 d. ir saulė tekėjo 08: 34.
    Iki vėliavos kėlimo liko kelios minutės, kai nežinia kokia jėga pražiodino burną.
    - Vidini, ateik! - pašaukiau garsiau negu reikia ir nelaukdamas dar kartą: - Ar girdi? Sakau tau, ateik gi.     
    To kelio pora dešimčių žingsnių.
    Atėjus Vidiniui prie stiebo, padaviau jam paruoštą pakelti vėliavą.
    - Tuoj himnas. Neskubėk kelti, - ir paėmęs iš jo rankų kepurę, sugrįžau prie karietos ekipažo, jausdamas, kad šis vėliavos pakėlimas kažkuo ypatingesnis už kitus. Ir va, pasigirdo himnas. Vidinis kilstelėjo trispalvės audeklą prie lūpų ir jis lėtai pradėjo sliuogti stiebu į viršų.
          Lietuva Tėvyne, mūsų
          Tu didvyrių žeme-
    Išgirdau Astę ir jos balsą apglėbė kiti balsai. Lig šio ryto vėliavą iki stiebo viršaus lydėdavome tylėdami, it kareiviai sustoję po komandos „ ramiai“. Dabar net stovėjimas atrodė kitaip.
    - Jaučiasi Vidinio jėga, - pakilus vėliavai, pasakė Tomas ir tai buvo teisybė, kurios negalima buvo ginčyti jaučiant savyje jėgos antplūdį.
      Gamtoje buvo tylu. Net ir pakilus vėliavai stiebo viršūnėje ji nesuplevėsavo, tačiau mes jau negalėjome nemanyti, kad kažkas mūsų negirdi, kad nykstantis Šklėrių sodžius apkurtęs ir jo likučių galima  nepaisyti. Negalėčiau pasakyti, ar tuo kartu, ar greit po to parūpo suprasti, koks eleksyras  nubudo ir suvirpo savijautoje, suteikdamas dvasiai papildomo peno.
      - Šaunu, Vidini, kad sugrįžai. Labai šaunu, - pasidžiaugė Ypata. - Ir tau gi lengviau- nereikės teleportuoti eilėraščių į galvos smegenų pusrutulių žieves..
      -  Apie ką jūs, ponas  Ypata? - truktelėjo pečius Vidinis.
      - Na, gerai. Tegu mums tai būna paslaptis, bet ji, ačiū Dievui tokia, kad ja mes galime  pasinaudoti. Ne taip svarbu iš kurio šulinio gerą vandenį geri.  Sveik, Vidini. Labai džiaugiuosi, kad esi su mumis.
      Ypata, prilaikydamas makštyse sukištą špagą, jam būdinga palinguojančio žmogaus  eisena, nuėjo karietoje į savo erdvę. Sunku buvo numanyti, ką jis joje veikia, tačiau per pastarąsias kelias dienas iš  jos išnirdavo retai. Kartais pasakydavo, kad ir man reikėtų savo erdvėje geriau susitvarkyti, įsižiūrėti, kas kur padėta. Ankstesniais laikais tokie dalykai nerūpėję, nes neįtariau, kad karietoje galima surasti skirtingas erdves. Toks reiškinys  ne todėl, kad nepaisiau jų. Mano galva jų karietoje tiesiog  nebuvo. Bet štai atėjo laikas, karieta ūgtelėjo, subrendo, nepastebimai persikūnydama į aukštesnį vystymosi etapą.
    -  Ką jis pasakė? - žiūrėdamas įkandi nueinančio Ypatos paklausė Vidinis.
    - Pasakė, kad sveiktume. Tai turbūt svarbiausia – pasakiau Vidiniui, bet visi jautėme, kad Ypatos žodžiuose lyg po riešuto kevalu glūdi sunokęs branduolys – jam reikia laisvės, reikia dirvos, kurioje  nukritęs galėtų pumpti, tinti, leisti šaknis ir kabintis į žemę.
    - Sveik, Vidini. Tu mums labai reikalingas, - palietė ranka Vidinio petį ponia Citata. Atėjusi į karietą prieš Kalėdas ji nedaug turėjusi laiko geriau pažinti Vidinį, todėl atrodytų, kad iš jos tokių vertinimų negalėjome laukti, tačiau jie buvo nemažau nuoširdūs ir  sąžiningi kai bet kurio kito ekipažo žmogaus: - Aš labai ryžtingai spėju, - neva juokavo ponia Citata, - kad  mintis ir net  eilėraščius iš jūsų galvos pasiima vežėjas. Taip juk?
        - Mes, ponia, seni bičiuliai. Nuo lopšio.
        Dar beeinant mudviem į savo erdvę, jis paėmė mano ranką ir spustelėjęs:
        - Ačiū, Pranuci. Man tai buvo labai reikalinga. Labai.

12

6. Prasminga korektūra -“GRĮŽAU“

      - Tau, Pranuci, iš tikrųjų atrodo, kad esu labai ligotas?
      Tai buvo pirmi Vidinio žodžiai, sugrįžus mums į Pasostės erdvę. Matyt, reikia pasakyti, kad ši erdvė  dvigubo standarto- negalėjau sakyti, kad ji mano, kaip, beje, to negalėjo daryt ir Vidinis. Net kuomet, palikęs karietą, jis blaškėsi nežinia kur, nuojauta neleido patikėti, kad čia Vidinio nėra nuo Kalėdų. Ir būdavo, kad rytais, dar mieguistai žiovaudamas, keldavau jį, kartais net truktelėdamas lovos užklotus.
    - Visi susergame, bet dažniausiai visi pagyjame. Retam pavyksta pabėgti nuo ligos.
    - Tai ne liga, Pranuci. Labai pavargau. Net neįsivaizdavau, kad galima taip save išsekinti. Tai nuo darbo. Prisimink- išėjau beveik į naktį, kuomet šviesos mažiausia.
      - Todėl ir Jėzus turbūt gimė, kad tamsa visiškai neparklupdytų. Taip, gerai prisimenu tą dieną- gruodžio pabaiga, antroji Kalėdų diena, šviesos daugiau- diena pailgėjusi viena minute.
    - Išėjau anksčiau, greit po Kūčių vakarienės, - po užtrukusios pauzės pasakė Vidinis. Ir tai atrodė, kad netiesa, kad Vidinis klysta. Net nepagalvojau, kad pabandęs patikslinti jo išėjimo laiką, pakliūsiu į mįslę.
      - Nepaistyk niekų, brolau- išėjai, kaip sakau. Tokius dalykus dar atmenu be užrašų. Bet užrašai taip pat yra.
      - Tai iliuzija. Tai esmės kevalas, vežėjau. Mes neteisingai datuojame tikrovę, - pasakė jis, bet tos nuostabos, kuri būtų adekvati jo žodžiams, neatsirado. Serga žmogus, pagalvojau, ir ačiū Dievui, jeigu liga pasireiškia tokia forma. Ji net keistai įdomi. Žinai, kad ligonis kalba nebūtus dalykus, tačiau ausys darosi klusnesnės ir nesinori, kad kalbėjimas būtų užbaigtas. O kažkas kažkur pasąmonėje dainavo:
                      Dievas davė man protelį,
                      Kad nesėdau į laivelį...                     
      Toks dainavimas, matyt, sutrukdė mane pareikšti savo nesutikimą labiau erzinančiai, gal net pyktelėjus. Labiau buvau linkęs prisidėti prie pasąmonės dainininkės ir jau kartu su ja:                                               
                      Būčiau sėdus į laivelį,
                      Būčiau skendus į dugnelį.
       
- Taip, Vidini, visokiausių dalykų pasitaiko ne tik pasaulyje, bet ir žmogaus viduje, - taikiai pasakiau. - Pagaliau, argi labai svarbu, diena anksčiau ar vėliau iš karietos išėjai.
        - Per parą Žemė aplinkui save apsisuka. Galėtumei atsivertęs užrašus paskaičiuoti, kiek kartų ji apsisuko, kol manęs čia nebuvo.
        - Nereikia, Vidini, užrašų. Nuo Kalėdų iki Naujųjų metų - savaitė ir dvi savaitės po Naujųjų Metų. Viso labo trys savaitė tavo nebuvimo karietoje. O užrašai, manau, irgi kai ką primintų. Bent jau žinotum  mano nuotaiką-  rašiau juos kaip literatūrinį kūrinį, - kalbėjau Vidiniui, bet jaučiau, kad savijautoje kažkas vyksta. Sakyčiau, netgi labai svarbaus, o kas būtent – negalėjau apčiuopti. Vidiniui išėjus stengiausi nepaisyti, kad jo nėra, bet suirutė dvasioje, regis, nuo to ir prasidėjo. Karietos vadžias į rankas ėmė Ypata, o aš negalėjau priešintis – ne todėl, kad nebūčiau norėjęs išlikti vežėju, o labiau todėl, kad jaučiau, jog pasirpriešinimui nelieka jėgų. Aptemo, apsiblausė net supratimas, ką reikėtų veikti  šiandien, o juo labiau galvojant apie rytojų. Atrodytų, kad karieta pirmiausiai sustojo mano dvasioje ir arkliai-žirgai jos negali pakrutinti iš sąstingio. Keliai irgi sunyko, kažkur pradingo ir iš visų jų pasiliko vienas- kelias į Šklėrius. Tai jau buvo lemties primestas kelias, neturint kito pasirinkimo.
      Jaučiau, net žinojau, kad tai negeriausia išeitis, bet jau pirmą dieną po Kalėdų karietą pasukau link Šklėrių.
    - Neskubėkime, vežėjau. Kelias ne ilgas. Būtų geriau, kad į Šklėrius atvažiuotume Naujųjų metų išvakarėse, - patarė Ypata.
    - Ar kas nuo to pasikeis?
    - Atsiminimai bus gražesni. Paprastai žmonės skuba, kad laiku suspėtų kur nors nukakti, o mes priešingai – mums reikia delsti, gaišinti laiką, kad suspėtume.
    Pasižiūrėjau į Ypatą, lyg jo nesuprasčiau, tačiau daugiau nieko nepasakė - nebuvo naivuolis, per atstumą jautė, kiek ir ko turiu.
    - Galima ne tuoj pat. Net ne šiandien. Galima palaukti.
    - Gal nelaukim. Judant visuomet atrodo, kad nesame tokie sunkūs ar apsunkę. Ir tos penkios dienos iki Naujųjų praeis prasmingiau.
  Vis dar laukiau, kad Vidinis paprašys parodyti jam dienoraštį nepaisant, kad atrodė, jog žino, ką rašiau ir būtų protingiau, jeigu aš jo pasiteiraučiau, kokie vėjai jį perpūtė, kad štai prireikė gydytojų parvežti atgal į karietą. Nesakau, kad tai man nerūpėję, ką veikė per tą laiką, tačiau tiek kantrybės dar pakako, kad nepaskubėčiau klausti.
  Vidinis stovėjo prie lango, ant kurio palangės žydėjo Taurijos padovanotas kardelio žiedas. Paglostė atsargiai jį virpančios rankos delnu.
    - Gerai, Pranuci, kad neužmiršti Žalios Žolės poetų.
    - Tai Taurijos dovana.
    - Taip, tai Taurijos dovana, bet aš ne tik apie Tauriją.  Gal, Pranuci, nepatikėsi, bet neblogai žinau, kas dienoraštyje parašyta. Anksčiau vis sakydavau, kad būdami kartu, nuolat ieškome vienas kito. Dabar galiu pasakyti daugiau: kuomet išsiskiriame, vis dėlto esame kartu. Vaizduojame išsiskyrusius, o iš tikrųjų savo esmėmis arba, sakykime, dvasiomis esame kartu. Ir man neretai atrodo, kad mudu meluojame  sakydami, kad buvau išėjęs. Nekalbu apie kitus, kalbu tik apie  save ir tave. 
    Klausiausi jo žodžių ir nenorėjau tikėti.
    - Regis, kad man lengviau tave sapnuoti, regėti sapne, negu žinoti, kad sugrįžai į karietą. Ar neateis diena, kuomet pradėsiu jos bijoti? Ir, beje, iš kur sužinojai, kur mus surasti... kad Šklėriuose esame.
    - Atrodo, jog mudu gerokai senstelėjome, - atsiliepė Vidinis ir, žinoma, jis buvo teisus- tokių dalykų man jo klausti nereikėję, bet atėjo Astė, matyt, norėdama pratęsti vakar neužbaigtą pokalbį, kuri sutrukdė Vidinio sugrįžimas.
    - O aš kažkodėl, Vidini, tikėjau, kad pareisite ir labai greitai.
    - Tai kad negreitai. Prireikė trijų savaičių. Per tą laiką net šunį įsigijau.
    - O aš va pykstu, kad tokia netvarka Pasostės erdvėje. Pažiūrėkite- viskas apdulkėję. Net ir gėlės, kuomet jos tik ant palangės, negali erdvės papuošti. Siūliau savo paramą, bet vežėjas atsisakė. Antrą kartą nedrįstu jos siūlyti.
    - Dabar, Aste, aš jau laisvesnis būsiu. Praeis diena kita ir pamatysi- būsime lyg  bažnyčios altorius.
    -  Taip ir užsirašysiu, kad po kelių dienų švaros konkursą laimės Pasostės erdvė. Bet iš tiesų, taip ir turėtų būti. Neduok dieve, bet jeigu ir toliau taip, tai  ne tik gėlės nudžius, nuvys, bet ir poezija nepanorės  kvėpuoti dulkėmis.
    -  Nebūk pikčiurna. Neperdėk. Viskas čia ne taip baisu, kaip slysta  nuo tavo liežuvėlio. Taip, geresnė tvarka reikalinga, bet ir tokia, kokia ji čia yra, irgi priklauso tvarkos kategorijai. Ar ne, Vidini?
    - Jeigu, Aste, taip rinksiesi kavalierių,  niekuomet jo neturėsi, - tarė Vidinis ir paklausė, ar karietoje išlikusi atliekama muškietininko špaga: - Gaila, -pasakė sužinojęs, kad visos keturios špagos turi savo šeimininkus. - Beveik neįtikėtina.
      - Trys karietoje, o ketvirtoji špaga net Šventosios Viktorijos kalnuose. Giedrė pasiėmė, - paliudijau atsimindamas: - O kodėl parūpo?
      - Ar špagą? Jeigu Giedrei net šventose kalnuose jos prireikė, tai suprantama, kodėl?
      - Ach, va kaip! Išėjus iš karietos žmogus proto daugiau įgauna. Kuriam dabar iš  mūsų eilė? - nudžiugo Astė. - Galėčiau ir aš, bet sakau, kol nesusitvarkysite, neapsikuopsite - ne, neišeisiu. Geriau pabūsiu rykšte čia, negu ten muškietininku. Bet, ėgi, ar neužsiplepėjau? - paėmė nuo etažerės lentynėlės vakar paliktą  vaizdajuostę ir paduodama  Vidiniui: - Pažiūrėkite, kaip atrodo mūsų kelionė. Manęs vežėjas  vos neprilupo, kai pasakiau, kad tai paskutinė karietos kelionė į Šklėrius. Lyg būtų dar paskesnė. 
      Astė išėjo, palikusi kažkokio judrumo, jaunystės.
      - Liuobsime?  Ką?
      - Liuobsimės ir žiūrėsime vaizdajuostę. Bet gal yra svarbesnių reikalų  Sakyk, Pranuci...
      - Apie svarbesnius reikalus pasakys Ypata, o mudviejų – nesvarbiausi. - Atsidusau prieš savo norą ir netikėtai pasakiau: - Tai tu man, Vidini, ir eilėraščius, ir patarimus, net sprendimus teleportavai į  smegenis. Gali neatsakyti, bet dabar jau žinau, kad tai tavo darbas. Tik dabar jau reikia pakoreguoti ir vietoje  „grįžtu“ parašyti „grįžau“.
                                     Grįžau namo
                                     Jau niekur nekeliausiu.

13

7.  Netikras Pelėda

  - Pyksti, Pranuci?
    - Nežinau, Vidini. Reikėtų pykti, bet manau, kad arba reikia palauki ir vėliau pykti arba atsisakyti pykčio, nes dabar to daryti neleidžia protas. Nenoriu tau pakenkti. Kad ir koks bebūtum, vis tiek geriau, kad esi. Tu kada nors skaitei Aleksandro Solženycino apsakymą  „Viena Ivano Denisovičiaus diena“?
    - Neteko. Vis ruošiausi, ruošiausi, kol noras praėjo.
    - Aš irgi neskaičiau, bet, matyt, kad nedaug ta Ivano Denisovičiaus diena verta. Maniau, kad tai romanas, knyga, bent apysaka, o pasirodo, kad tą jo diena į apsakymą sutilpo. Savo dienoms irgi galėčiau parašyti po apsakymą, o kai kurioms jų prireiktų neplonų knygų. Kad ir ši, sausio vidurio diena.
    - Taip. Tai puiki diena. O! regis, jau vėjelis papučia, – žvilgterėjęs pro langą pakėlė balsą Vidinis: - žiūrėk, kaip gražiai suplevėsavo vėliava. Ramybėje net vėliavos praranda savo paskirtį - aptingsta lyg sudžiaustyti skalbiniai. O šit dabar visai kitas  vaizdas. Na ateik, pasidžiauk...
    - Ačiū. Džiaugsmo ir taip pilna širdis, kad jau daugiau netelpa. Labai norėčiau suprasti kas tave, Vidini, privertė tokiam eksperimentui?       
  Abu gerai žinojome apie ką kalbame. Krūtinę peršėjo ir turbūt labiausiai dėl to, jog ilgą laiką tyliai džiaugiausi, kad nors senatvėje, bet vis tik atkuto bacila, kuria buvau užsikrėtęs dar vaikystėje. Paskui, praėjus paauglystei, ji išnyko ir netgi atmintis apie ją pradingo. Dabar vėl kažkaip ne tyčia, visai to nepastebėdamas, lengva ranka ėmiau popierių ir nesunkiai ant jo atsirasdavo eilėraščių posmai. Jie atrodė ne lyg gabalėliai dangaus, apglostyti ar gal net nuglūdinti visų šventųjų ir palikti mano sieloje, kad juos džiaugsmingai atiduočiau savo pasaulio žmonėms. Džiaugiausi tokiu gebėjimu, jis mane artino prie bažnyčios, Biblijos, Dievo. Atsiminiau vaikystėje išmoktus poterius ir šluosčiau dulkes nuo dangaus sūnų ir dukterų paveikslų.
    Dabar laukiau, ką pasakys Vidinis. Klausimas atrodė labai konstruktyvus ir reikalingas. Girdėjome, kaip tiksi šuoliukais  šokinėjanti stalinio laikrodžio rodyklė, skaičiuodama sekundes.
    - Visą laiką laukiau šio pokalbio ir nemokėjau įsivaizduoti, kaip jis atrodys. Aš irgi šluosčiau dulkes nuo šventųjų paveikslų ir prašiau, kad jie man padėtų išsinarplioti, susivokti. Blogiausia, kad tos poezijos siuntos, kurias gaudavai sąmonėje nuo manęs, jos, deja, deja ne kažin kokios kokybės.
    - Ką reiškia tavo „deja, deja“?
    - Kalbu apie poezijos kokybę Tai dažniau mokinuko paeiliavimai. Geresniu atveju juos galima prilyginti ruošiniams, iš kurių, patekus jiems į meistro rankas, galima išskobti vertus meno dalykus, tačiau tokie, kokie jie dabar - jie neateis į meno galerijas. Poezijos šiuose paeiliavimuose nedaug. Manau, kad tai, palyginus su Aleksandro Solženycino apsakymu „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ yra žymiai menkesnės vertės kūryba.
    - Bet gi mes to apsakymo neskaitę.
    - Užtat kiti jį skaitė, vertė į daug kalbų ir platino po pasaulį. Nors irgi ne dėl meninės vertės.
    Nežinojau, kaip toliau tęsti pašnekesį, nes daiktas, kuri reikėjo apžioti, man buvo per didelis ir nepažįstamas, o burna irgi neatrodė, kad gali jį priimti.
    - Gaila, kad neturi špagos. Būtų graži proga sukryžiuoti jas dvikovai. O po jos jau ir - laidotuvės.  Šklėriuose jų sumažėję, kadangi jau išskinti ir seniai, bet tai būtų pirmas toks lavonas – persmeigtas iki  špagos rankenų.
    - Turbūt, - nesupyko Vidinis: - Aš Tau tą leisčiau, Pranuci, padaryti. Ir galbūt apsidžiaugčiau žinodamas, kad toks lavonas atsiras.
    - Tu ką čia dabar? Žegnokis. Pirma apsiplauk savo nuodėmes, o paskui gundyki kitus nusidėti – pasakiau Vidiniui. - Irgi muškietininkas! Pažiūrėk į veidrodį. Ech, Vidini! Vidini!.. Piktas esu, bet vis tiek gaila tavęs, - kalbėjau jausdamas, kad tokioje dvikovoje net jo mirtis reikštų pergalę. Man dar nebuvo laiko ilgiau pamąstyti, iš kur ir kodėl jo galvoje atsiradusi tokio eksperimento idėja, bet taip pat  jaučiau, kad nepaisant kaip jis besibaigtų, jau yra ir išliks tai, kas verčia ir ilgai dar protą vers suvokti naujos būties pasireiškimus visuomenėje. 
    -  Taip, Pranuci, tu man visuomet buvai palankus, bet yra man svarbi patarlė. Ją gerai atsimenu, o kad  neužmirščiau, tai per dieną bent du kartus pasikartoju:  GERIAU PAKLAUSYTI PROTINGO ŽMOGAS BARIMO, NEKAIP KVAILO PAGYRIMO. Turiu žmogų, kuris man mielesnis net būdamas piktas, net tuomet, kai bara mane, negu pagyrimus sakantis kvailys. Tačiau tuomet tuoj pat atsišaukia kita patarlė, kad, girdi, VOGTU ARLIU TIK KALĖJIMAN NUVAŽIUOSI. Labai stengiausi nevogti, bet rodos, kad  šios nuodėmės neišvengiau.
    - Seni žmonės visuomet sakydavo, kad kuomet „rodosi“, reikia persižegnoti. Padeda.
    - Ačiū. Gal atsimeni, Pranuci, kartais minėdavau Medžio pavardę, - pasakė Vidinis ir, kilstelėjęs balsą: - Ne, ne! Apie tai kalbėti dar anksti. Reikia susikaupti, pasiaiškinti pačiam, o jau tuomet... jeigu dar liks laiko. - Pakėlė akis į mane: - Ėgi, kaip ten, Vidini? - paklausė ir nesipriešindamas pradėjau deklamuoti:
                Mažyčiai  aitvarai po sielą sklando
                Bažnyčias pakelia.
                Net dangų.
    - Nepyk, vežėjau. Padėtis kritiškesnė, negu manai. Atsiradusio teleportacijos proceso nesugebu suvaldyti ir yra kaip yra.  O toliau juk taip:
                Vienas parodo, iš kur saulė teka,
                Išbudina, kad rytas nepalikt akių tamsoj.
                Kitas vėl šypsosi -kam kojos,
                Jeigu jas paramstau lazdom?
    -Taip, vogtu arkliu tik kalėjiman nuvažiuosi. Tu, Vidini, vogi iš manęs eilėraštį. Tiesiog iš galvos, ką  tik atėjusį.
    - Lygiai tą pat galiu pasakyti ir aš: pavogei, Pranuci, iš manęs naujausią kūrinį, -neskubėdamas nesmagiai kalbėjo Vidinis ir prašė pabandyti suprasti, kodėl buvo išėjęs iš karietos: - Man norėjosi nuotoliu atsiskirti ir sunaikinti gebėjimą  teleportuoti savo kūrybą. Atrodė, kad tai tinkamiausia priemonė tokiam tikslui pasiekti. Dabar jau žinau, kad nežinau, kaip tai padaryti. Teleportacijai nuotolis poveikio nedaro. Kita vertus, nesuvokiu, kaip ją valdyti. Užtenka atsiminti, kad tu kažkur esi, kad man būtų smagu paskaityti tau savo eilėraštį, kaip – šast! ir jis jau  pas tave. Jaučiu, kad šis procesas susietas  su atmintimi ir arba reikėtų nieko neatsiminti, atsiduoti amnezijai, arba teks ir toliau prievartauti užgriozdinant tavo smegenis velnias žino kuo. 
    Vidinis kalbėjo ne kartą jo apmąstytais žodžiais, tačiau negalėčiau pasakyti, kad juos suvokiau taip, kaip reikėję suvokti, tačiau vienu metu jį nutraukiau ir: 
    - Nepyk, Pelėda, - pasakiau pats sau, - lig šios dienos dar vis nuoširdžiai maniau, kad esi poetas, o ir dabar sunku atsikratyti tokios  minties, bet...
    Jausdamas neįprasta lengvumą kojose, rankose, visame kūne, pasiėmiau pakabintą  erdvėje špagą ir ištraukiau iš makščių.
    - Šiaip ar taip, o vieną lavoną turėsime ir be įvykusios dvikovos. Tai poeto Pelėdos lavoną. Ilsėkis, nelaimingas apsimetėli, net nepaieškojęs savo uokso.
    - Šaunu. Vienas už visus, visi už vieną. Padėk Dieve! - nepakildamas iš vietos pasakė Vidinis.
    - Še, pasiimk, Vidini. Kas tavo- tavo. Nuo šios akimirkos manykime, kad poetas Pelėda nukautas, - pasmeigiau kelis popieriaus lapelius su parašytais eilėraščiais ir, paduodamas juos špagos smaigaliu, pakartojau:
    - Kas tavo- tavo. Pasiimk, Vidini.
    - Labai norėčiau, kad taip atsitiktų. Todėl ir sakau: padėk Dieve. Bet ar padės? – paklausė ir:
              Tiek aitvarų, kad  Dieve! Dieve!..
              Net atsidusęs supranti:
              Kuomet pasaulį vaikštai  širdimi-
              Netikras jis.
     
    Nutilo, o po neilgos pauzės:
    - Ko lauki? Užbaik, - pasakė.
   Ir tuomet aš:
                Kaip Kristus prikalta ji vinimis,
                Bet paprašyk!... ir aitvarai
                Parneš su kryžium ją,
                Tik būk su jais, 
                Tik jais tikėk...

    - Ką?  Manai, kad nenukoviau?
    -Pavargstu. Labai, Pranuci, pavargstu, bet juk kažkas reikia daryti, kad taip nebūtų, bet ką daryti? Kaip? Ačiū Dievui, kad šis poetas dar tik tavo dausose siautėja. Kas gali garantuoti, kad jis neįsirangys su uoksu ir kitose galvos? Kas?
2008-03-10

14

8. Naujos būties prieigose

Žvilgterėjau į laikrodį.
Dar anksti. Priešpiečių laikas. Nors sausio vidurys, bet neatrodo, kad toks laikas yra- jis retai apšviestas. Nuo vėlai pabundančio ryto iki anksti užsimerkiančio vakaro diena tokia lyg vaikščiotų primerktomis akimis, neįsileisdamos daugiau šviesos. Žinoma, nuo to paros trukmė nemažėja. Niekuomet nesu galvojęs nuo ko priklauso mano sąmonės bukė arba, sakykim, jos veiklumo užtaisas. Žinojau, kaip iš tikrųjų - kad ne visi esame vienodai protingi, bet todėl kiekvienas ir stengiamės pasilikti ne paskutinėse eilėse – mokomės, lenktyniaujame kaupdami žinias, tobulėjame profesijose , stengdamiesi būti kuo geresniais darbo meistrais. Dabar gi, pasirodo, egzistuoja  galimybė tiesiog permesti tam tikrą žinojimą iš vienos galvos į kitą ir visai nesvarbu, ar noriu to, ar – ne. Užtenka Vidiniui panorėti, kad man perskaitytų savo eilėraštį ir, anot jo, tik šast, ir jis mano galvoje. Net nesuvoki, kad jis – pasakykim-implantuotas, įmestas, importuotas kažkieno kito pastangomis, o tu net nesugebi aiškiau suprasti, kaip atskirti tai nuo intelekto, kuris sukurtas savo pastangomis, darbu, prakaitu ir sukauptas asmenvardyje AŠ.
    Nesakau, kad tokie dalykai palieka savijautą ramybėje- jaučiau, kad sukuriu poezijos posmus, kurie pačiam nesuprantami ir reikia prašyti konsultantų, kad paaiškintų apie ką jie.  Išėjus Vidiniui, karietoje pirmasis tokią poeziją pastebėjo ponas Ypata – lig tol jis niekuomet, regisi, nemanė, kad pajėgus savo dvasia sukurti geresnės poezijos kūrinėlius, bet – o Dieve! -  negi jis galėjęs klysti? Mano poezija nesumenko, netgi priešingai - pagerėjo, priversdama poną Ypatą suklusti ir nepraleisti nė vienos jos eilutės. Dabar jau negalėjo įtarti, kad esame su Vidiniu mažų mažiausiai bendraautoriai. Tačiau, regis, galutinį perversmą jo pažiūrose padarė  eilėraštis, kuriame  sutalpintos eilutės:
                                  Išnyksta praeitis
                                  Ir ateities nebūna
                                  Susirenka LAIKAI į vieną glėbį
                                  Visi  jie  ČIA,
                                  Visi DABAR
     Ypatai kūrinėlio poezija, jo meninės vertės nebuvo svarbu. Jis kūryboje ieškojo minties, panašiai kaip istorijoje faktų. Turbūt ieškojo dar kažkokių lemtingų ženklų, pagal kuriuos spręsdavo jam rūpimus dalykus ir visuomet  manydavo, kad jo tai išgirsta ne atsitiktinumų dėka ir kad tai, ką jis  supranta, vargu ar gali suprasti kiti. Bet vis dėlto ir jam buvo staigmena, kuomet paklaustas, nesugebėjau jam paaiškinti, kokios mintys sukauptos pacituoto eilėraščio fragmente.
        - Nežinau, ponas Ypata.
        - Rašai ir nežinai, ką rašai?, .
       - Tikrai nežinau. Pats neretai kitų klausinėjau. Būna, kuomet jie paaiškina, bet neretai tie kiti irgi sako, kad nesupranta ir reikėtų paklausti kūrinio autoriaus. Gėda ir nedrąsu prisipažinti, kad tų kūrinių autorius – aš.
       - Nors imk ir nepatikėk tuo, ką čia kalbi, betgi pažįstu tave ir žinau, kad kalbi teisybę.
       - Teisybę kalbu, ponas Ypata. Tačiau nereikėtų manyti, kad tokie dalykai menkina poezijos kūrinį. Galbūt net priešingai. Aukštos meninės vertės poezijos kūriniuose būtini elementai, kurie palikti skaitytojams suprasti juos, kaip jiems patinka.
       - Galbūt, galbūt. Ir, ko gero, ne aukštos meninės vertės poezijos kūrinių bėda, kad jie tokie nesuprantami. Deja, nesuprantami net patiems jų kūrėjams, - pasakė Ypata ir, padavęs ranką: -Sveikinu, vežėjau. Jeigu atvirai, ligi Vidinio išėjimo iš karietos nesinorėjo tikėti, kad tai tavo poezija. Atleisk, būna kuomet ir man tenka apsirikti. Labai norėčiau turėti visus jūsų raštus- ir tuos, kurie jau yra, ir tuos, kurie  bus. Jie labai reikalingi mūsų karietai.
       - Ką Jūs kalbate, ponas Ypata!
       -Kalbu, ką girdite, vežėjau. Savitarpio reikalams tarp dangaus ir žemės spręsti yra Dievo parinkti tarpininkai. Džiaugiuosi, kad Radijo karietoje juo  yra  būtent jūs.  Bet va tavo poezija todėl ir turėtų būti visos Radijo karietos poezija. Pranuci, neturi teisės jos laikyti tik sau ar tik kai kam.
     - Ką turėčiau daryti?
     - O! Tuo aš pats pasirūpinsiu. Manau, kad tam neprieštarausite. Dievo dovanas reikia ir net būtina dieviškai priimti, - prisiminiau Ypatos žodžius. Bet tuomet man buvo svarbiau žinoti, kad mano poezijoje yra būtent tai, kas reikalinga gerai poezijai. Ir va kiek nedaug praėjo laiko, kuomet priverstas suprasti, jog neturiu teisės sakyti, jog ši poezija mano. Visi, išskyrus Vidinį, išsitikinę, kad mano ranka, iš mano galvos surašyti posmai  yra mano kūryba, o iš tikrųjų tai tik regimybė. Nėra Pranuco poeto, yra  Vidinio poezija , sukrauta Pranuco galvoje.
    - Tfu! - net susikrenkštęs apmaudingai nusispjoviau ir kone nusikeikiau:- Eikite, ponai, visi kakū, tik, prašau tokius reikalus atlikti kuo toliau nuo manęs.
     Net neišgirdau, kaip į Pasostės erdvę atėjo Tomas.
     - Nesispjaudyk!
     - Ai, Tomai. Viskas taip sujaukta, kad nesurandu žodžių, kuriais galėčiau išreikšti savijautą. Ir jeigu  tu dabar man spjautumei į akis dėl to, kad meluoju savo artimiesiems žmonėms, būtum teisus. Aš melagis, Tomai.  – Tfu!, - vėl nusispjoviau: - Net neįsivaizduoji, kiek daug reikia žmogui meluoti net nežinant, kad  meluoja. O kaip pagaliau suvoki, kad esi melagis, vėl prireikia sumanumo, proto, kad tuo galėtumei įtikinti kitus.
    - Kad esi melagis?
    - Na taip.
    - Pažagsėjai, pasispjaudei ir užteks. Aš, Pranuci, irgi melagis. Net bijojausi, kad  neužeitumei į mano erdvę. Vis dėlto gerai, kai atsiranda viena kita dienelė, kuomet niekas tau nerūpi, o tik pats sau. Tikiuosi, jog neužmiršai, kad esu aktorius?
   - Tai viskas, ko norėjai paklausi?
   - Aš kartais užmirštu pats, kad esu aktorius ir todėl po vėliavos nuleidimo kviečiu ateiti į mano  erdvę. Vaidinsiu, Pranuci.
   - Viskas, Tomai?
   - Nebent tau reikėtų mano paramos? - atsakė klausimu, bet užsilikti neskubėjo. Apsigręžė ir neskubėdamas grįžo atgaliniu keliu. Žvilgterėjau į nugarą:
    - Tomai!
    - Sakiau gi. Jeigu reikia paramos, eksploatuok, - atsigręžė.
    - Ne. Ačiū. Man  paramos nereikia. Nebent ji būtų iš Dievo rankų.,- pasakiau ir pakvietęs jį grįžti ir pasodinęs prie  staliuko: - Gal kavutės pagurkšnokime? Kaip manai, a?
    - Tai kad- ne.
    - Net jeigu su konjaku?
    - Net  jeigu su konjaku vis tiek – ne, Pranuci.- Ir šypsodamasis:-  Atsimeni, ką  anąjį kartą  mūsų klausė ponas Ypatą. Jam reikia žinoti, kaip mes ruošiamės gyventi toliau? Pamaniau, kad pirmiausia sumažinsiu kofeino dozę.
     Supratau, kad  Tomas kalba apie mūsų viešnagę Ypatos erdvėje. Viešnagė užsiliko ir mano galvoje kartu su  Ypatos kausimu. „ Gal jūs žinote, -klausė,- kaip mums  reikėtų gyventi toliau?“ O po  valandėlės  jau pasiūlė suvokti karietai duotas erdvių prasmes. Tai, matyt, ir buvo poreikis pakviesti  karietos ekipažą į savo erdvę ir per jos suvokimą, sugrąžinti kiekvieną namo ir apsidairyti savo erdvėse, kaip sakau- apsidairyti savęspi.
    - Tuomet jį pirmą kartą išgirdau dainuojantį. Net ir šokantį. Ar ne tai verčia užsiimti  vaidinimais? Ar ne baimė, kad kažkas pasiglemš tavo duoną? Kita vertus, galima bus sakyti, jog kažkas padaryta, kad  gyventume kitaip.
   Tomas nebuvo skubrus..
   - Ne. Tikrai ne, Pranuci. Tokios baimės  nėra, nors, neapsilenkiant su teisybe, reikia pasakyti, kad pono Ypatos gerklė gerai jaučia dainą. Šoka turbūt gerokai menkiau. O mintis apie vaidinimus  nebuvo iškritusi niekuomet, bet  dabar...
    - Kas – dabar?
    - Jaučiu, kad čia įstringame. Ir turbūt labai ilgam. Apie tai pagalvojau jau vakar, pamatęs sugrįžusį Vidinį. Apie tai  galvojau, matydamas kaip jis šiandien kėlė  karietos vėliavą, ir dabar jaučiu, kad noras suprasti būsimą laiką plečiasi. Tiesiog norisi jame įmontuoti kažkokius reiškinius,  įvykius ir žinoti, kad nesi pašalinis. Tu irgi esi kažkokia būsimų esmių dalelytė. Bet viskas tai uždengta skraiste. Žinai, kad po ją kažkas yra, bet- kas?.
    -  Prisėsk, Tomai. Jau senokai buvome susitikę  pozicijoje „akis į akį“.
                                                                                             2008 m. kovas 27 d.

15

9. Naujos būties apraiškos

     Kalba nesimezgė. Nesirišo. Aš pasakau žodį, Tomas – žodį. Kalbėjome kaip šlapias dega. Tačiau kad susėdome prie stalo, užimdami patogesnes  pozicijas, rodė, jog vis dėlto mudviems rūpi išsikalbėti, pasakyti bent savo savijautą. Pagaliau vis dėlto atsirado sakiniai, kurie jau turėjo prasmes.
    - Pavargau, Tomai. Net nepagalvojau, kad taip keistai tvarkysis karietos reikalai.
    - Kodėl manai, kad tai karietos reikalai? - išmetė klausimą Tomas ir, sukišęs pirštus vešlioje barzdoje: - Mes pernelyg ilgai užsibuvome senojoje, leidome, kad ji mus peraugo. Supranti apie ką  kalbu? Vis atrodo, kad turime karietą, kuria  išvažiavome prieš dvidešimt metų. Kitaip sakant, liekame praeityje, Pranuci. Bet ką čia kalbėti! – truputį pakėlė balsą.
    Tylėjau laukdamas, kol Tomas prakalbės vėl, bet jis buvo kantresnis.     
    - Atvažiavome į tuštumą. Anksčiau būčiau galėjęs rodyti, kad atvažiavome į  Karlonų sodybą, bet dabar ji irgi tuščia. Norėjome  nuvažiuoti į praeitį, ir prašau- atvažiavome. Tik, deja, atvažiavome kitu keliu- patys tapdami praeitimi. Tu teisus, žmogau. Karieta praaugo mudu.
    - Tai jau ne karieta.
    - O kas?
    Tomas atsistojo nuo kėdės, uždėjo rankas už nugaros, suimdamas jas delnais, ir pradėjo vaikščioti po erdvę. Pirmą kartą taip raiškai supratau, kaip labai jį apleista. Astės nuolatinai priekaištai apie netvarką taip nepaveikė, kaip neskubus Tomo pasivaikščiojimas.
    - Tu tiki ekstrasensais  – paklausė, bet atsakymo nelaukė: - Ir aš, Pranuci, netikiu. Vaikštau po Pasostės erdvę ir tai faktas, tačiau galvą pradėjo lankyti mintis, kad atėjo laikas, kuomet žmogus pradeda apčiuopti dangų. Tereikia išmokti priimti jį ir, prašau, gyvenk, būk jame. Apšauk mane  bepročiu, bet tau, Pranuci, pirmam sakau, kad į Šklėrius karieta atvežė dangaus lopinėlį, atvežė naujos būties žemėje pradžią. Todėl kuomet sakai, kad čia tuščia, tu, Pranuci, nematai dangaus.
    - Jeigu tai dangus, nenoriu, jo. O Viešpatie! - atsidusau, pakeldamas akis į viršų ir užkliudydamas žvilgsniu Pivašiūnų  Švenčiausios Marijos paveikslą: - Mes abu, o gal visi čia išprotėjime. Dieve tu mano,  už kokias  nuodėmes baudi? Ir vis dėlto gera, Tomai, kad esi tu ir Igaga. Iš tos kelionės tik tiek ir beliko - aktorius, žirgas ir vežėjas.  Net prisiminimų nepasiseka surinkti.
  - Manu, kad dabar tai ne bus sunku padaryti – erdvės padės.
  - Erdvės? - nesupratau.
  - Jos labai protingos, imlios. Pažiūrėk, kaip jos leidžia vaikščioti, - pasakė ir pamačiau kaip keičiasi Tomo laikysena. Jau ne tas kuri kasdien matydavau: galva nuleista, barzda plačiai išsidraikiusi ir sugulusi ant plačios jo krūtinės. Sunkus, didžiulės konstrukcijos Tomas vaikštinėjo nepaprastai lengvais balerinos žingsniais ir reikėjo įtempti klausą, kad surinkčiau jo kalbamus žodžius.
  - Garsiau, Tomai. Ne jauno žmogaus ausimis klausausi, - kelis kartus įsiterpiau į jo kalbėjimą, tačiau į mano prašymą nereagavo-  Kuždėjo kaip poterius ir begarsiais žingsniai vaikščiojo po erdvę. Atrodė, minutėlė kita ir atitruks nuo grindų lyg dulkelė pakelta saulės spinduliais ir plaukios erdvėje kaip kosmonautas netekę žemės traukos. Nebuvau tikras, kad išgirstu visus jo žodžius.
  -  Tomai, baik sapnuoti. Ir nevaidink. Vis dėlto čia Radijo karieta ir Šklėrių sodžiaus Karlonų vienkiemis, o ne erdvėlaivis kosmose.
  - Bet, Pranuci, tu jauti, kiek nedaug reikia, kad atitrūkčiau nuo grindų. Savijauta tokia, kad sveriu tik pat, kiek sveria žodžiai, kalba, mintys. Dieviškai lengvas.
  - Iliuzijos, žinoma, gali žmogų veliasžin kur pakelti, bet kad čia darosi nesuprantami dalykai – irgi įsitikinęs. Na, bet baik pasivaikščiojimo dangumi eksperimentą. Geresnės įžangos savo kalbai jau nesurasime. Sakyk, kas čia vyksta? Kokios dvasios  mus apspito? Nesakau, kad jos blogos, bet kad jos daro tai, ko nesugebame padaryti mes, aišku be tavo demonstracijų. Tomai, kas vyksta? Kada tai prasidėjo? - dar kartą paklausiau ir pats iš krėslo pašokau lyg vapsvos įgeltas.
    Dabar jau jam, Tomui, parūpo klausti, kas atsitiko.
    - Atsiminiau Aleksandrą Burbą.  Atsiranda dar vienas prisiminimų epizodas. Net neįtikėtina, kaip jis galėjęs išslysti iš atminties netgi tuomet, kai sirgau amnezija, - nestigau vietoje, gerai atsimindamas praeities būsenas. Karieta dar nebuvo išvažiavusi, tačiau pastovus susirūpinimas apie kelionės sėkmę kamavo sielą. Ir tuomet vienąkart išgirdau:
    -Ech, vežėjau. Vis abejoji, ar sugebės karieta nuvažiuoti iki karaliaus Mindaugo laikų. Tuo net vaikai neabejotų. O jūs? Ech! Man, gerbiamasis, teko ne tokius dalykus patirti. Gal girdėjai Jono Šliūpo vardą – pavardę?
    - Atsiprašau, bet...
    - Taip, taip. Esi vežėjas ir todėl, girdi, nebūtina tokius dalykus žinoti, - pasakė ir tiesiu taikymu pažiūrėjęs į akis: - Nepaisant kad vežėjas, o reikės žinoti.
    - Kas atsitiko? - suklusau, net nepaklausęs su kuo kalbu..
    - Deja, nežinote ne tik Jono Šliūpo, bet ir Aleksandro Burbos. Taigi, labas.  Esu kunigas ir noriu  karietą pašventinti.
    - Tomai, ar atsimeni Aleksandrą Burbą. Nemanau, kad apie jį nebūčiau pasakojęs.
    - Kaip neprisiminsi. Irgi reikėtų kada nors suvaidinti, -pasakė, tačiau man vaidinimo jau nereikėjo. Gerai atsiminiau, kaip nedaug paisydamas kunigas Aleksandras išsiėmė iš po skverno buteliuką švęsto vandens ir krapino karietą, apeidamas ją iš visų pusių. Pašventinęs ją, sustojo priešais mane ir taip pat iš buteliuko šlaktelėjo į veidą šventu vandeniu.
    - Turbūt nemoki žegnotis, komuniste.
    - Moku, kunige. 
      Persižegnojau.
    - Beje, vežėjau, - paklausė, - kaip tu suvoki kunigus? Galbūt kaip Šliūpas - kad visa kunigija niekai. Ir nesupranti, kad tokia neapykanta ir netolerancija yra žymė silpno proto, kuri pritinka tik tamsiam fanatikui, o neapsišvietusiam žmogui.
    - Jūs apie mane?
    - Neskubink! –sudraudė kunigas Aleksandras: - Dar pasakysiu apie ką aš, - ir jam panoro pasėdėti ant karietos pasostės. O ten    susėdus papasakojo apie jo susitikimą su Jonu Šliūpu.
    - Šliūpas gyveno Amerikoje, aš - Lietuvoje. Jis barė kunigus, aš bedievius. Na, ir kuriam mudviejų tikėti? Kaip žmogui atsirinkti, kurio idėjos brangintinos, tikros, o kurio iš tikrųjų –niekai, - klausė, o aš truktelėjau pečius prisipažindamas, kad apie tokius dalykus ne ką galiu pasakyti. Iš jo kalbos matėsi, kad  jis gerai informuotas ir žino mūsų kelionių Radijo karieta užmačias.
    - Žinau, kad su Tomu Vaisieta išvažiuosite į praėjusius laikus. Mudu su Šliūpu skridome į ateinančius laikus... Skirtumas yra? Ką?
    - Į ateinančius?
    - Skridome į ateinančius laikus. Į tuos, kurių nebuvo, bet žinojome, kad jie kada nors bus.
    - Sakote, skridot? Kaip Darius ir Girėnas?
    - Ne, ne. Ne kaip Darius ir Girėnas, - laimingai nusijuokė Aleksandras Burba.
      Greitai sužinojau, kad abu keliautojai buvo užhipnozuoti. Vienas Amerikoje, antras Lietuvoje.
    - Susitikome, kaip dvasios. Tik pajutau- pakilau, išskrendu. Po trumpos valandos ogi žiūriu, kad priešais mane išniro kokia tai esybė. „Sveikas drūts, vienžemieti, - pratarė lietuviškai. „Sveikas drūts, -atsakiau supratęs, kad tai Šliūpas, Na, ir pradėjo jis padebesiuose girti savo platinamas idėjas, iš kurių laukė išganymo. Aš, žinoma, peikiau, nes netikėjau jomis ir laukiau tik prapulties. Tai va, toks triukšmelis. Nesantaika, taip sakant, jau dangaus erdvėje. Ir tuomet? Ar žinai, kas tuomet?
- Nepykite...
- Šliūpas ir sako; ilgaskverni, praktiškai įrodysiu, kad mano idėjos gyvybingos, kad jos ir žmogaus, ir visos žmonijos išganymas. Ką gi. Nuskridome į glūdumas ateinančių amžių. Suprask, įsikalk į galvą- į glūdumas ateinančių amžių. Ir žinote? Buvau pritrenktas jo idėjų populiarumu. Kur tik Šliūpas su savo pamokslais, vis pulkai žmonių paskui ji bėga.
    Prisimenu, kaip atidžiai klausiausi Aleksandro Burbos pasakojimo ir tyliai sau galvojau- kunigas, o  kvailas. O tik apsidairykite, kokios puikios  bažnyčios ir kiek jų daug, kad tokias kvailystes pliaukštų visai tautai,  bet išsiduoti, kad šitais  paskraidymais  netikiu, aš nedrįsau. Pagaliau gi pasakojimą kunigas Aleksandras užbaidė žodžiais:
  - Vežėjau, tu regisi, ne taip supratai, ko būtent tau dabar reikėtų. Norėjau padrąsinti tave, kad  gali drąsiai, nedvejodamas sėkme, sukti karietą į  praėjusius amžius iki pat karaliaus Mindaugo laikų. Tai menkas dalykėlis palyginus su mano ir Šliūpo skridimu į būsimų amžių gelmes. Važiuokite ir nosis laikykite aukščiau, kad  jus kur. Važiuokite ir žiūrėk, kad ne liūdesį, o tikėjimą vežiotų karieta.
    Šitie jo žodžiai man pasirodė tikrai esą labai reikalingi, o visa kita lig šių dienų tebuvo niekai. Bet dabar...
                       *************

16

:rofl:


Вы здесь » Kūrybos oaze » ŠKLĖRIAI... » Atmintis (irgi prie LAIKAS ATSIMINTI)